» สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล


ประวัติความเป็นมา 
สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล เคยเป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาพยาธิศัลยวิทยาช่องปาก ซึ่งรับผิดชอบสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ สาขาพยาธิวิทยาช่องปาก สาขาตรวจพิเคราะห์ สาขาทันตรังสีวิทยา และสาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก จำนวนเนื้อหาวิชาและ
จำนวนหน่วยกิต จัดเตรียมไว้สำหรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรม ต่อมาใน พ.ศ. 2526 ได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จึงมีการขยายเนื้อหาวิชาและจำนวนหน่วยกิต แต่ยังใช้ชื่อภาควิชาเป็นภาควิชาพยาธิศัลยวิทยาช่องปากเช่นเดิม 
ใน พ.ศ. 2527 - 2532 ได้มีโครงการจัดตั้งภาควิชาวินิจฉัยโรคช่องปาก และได้แยกออกจากสาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก และใน พ.ศ. 2533 ได้มีการก่อตั้งสาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล เพื่อจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
ซึ่งเป็นสาขาหลักทางทันตแพทยศาสตร์แบบสากล ปัจจุบันสาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มีอาจารย์ทั้งสิ้น 12 ท่าน 
โดยมี ผศ.ทพ.ศิริพงศ์ สิทธิสมวงศ์ เป็นหัวหน้าสาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

รายชื่อบุคลากรของสาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล


1 ผศ.ทพ.ศิริพงศ์ สิทธิสมวงศ์
(หัวหน้าสาขาวิชา)
- ท.บ., ม.ขอนแก่น
- ป.บัณฑิต (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- ป.บัณฑิตชั้นสูง (ระบาดวิทยาคลินิก), ม.สงขลานครินทร์ 
- ว.ท. (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล), ทันตแพทยสภา


2 รศ.ดร.ทพญ.ศจี สัตยุตม์
- ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), ม.ขอนแก่น 
- Ph.D. (Oral and Maxillofacial Surgery), University of London, UK


3 ผศ.ทพญ.อังคณา คลังทอง
- ท.บ., ม.ขอนแก่น
- ป.บัณฑิต (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- ส.บ. (บริหารโรงพยาบาล), ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
- อ.ท. (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล), ทันตแพทยสภา


4 ผศ.ทพญ.ภัทรมน รัตนาพันธุ์
- ท.บ., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ป.บัณฑิต (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- อ.ท. (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล), ทันตแพทยสภา


5 ผศ.ทพญ.สุภาพร คงสมบูรณ์
- ท.บ., ม.เชียงใหม่ 
- ป.บัณฑิต (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล), ม.มหิดล
- ว.ท. (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล), ทันตแพทยสภา


6 ผศ.ทพญ.เสาวลักษณ์ ลิ้มมณฑล
- ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), ม.มหิดล 
- วท.ม. (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล), ม.สงขลานครินทร์ 
- อ.ท. (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล), ทันตแพทยสภา


7 อ.ดร.นพ.ทพ.สุทิน จินาพรธรรม
- ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง), ม.ขอนแก่น
- พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), ม.ขอนแก่น
- Dr.med., Facharzt für Mund-, Kiefer-, und Gesichtschirurgie (Diplomate German Board of Oral and Maxillofacial Surgery), Germany
- อ.ท. (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล), ทันตแพทยสภา


8 อ.ทพญ.สุปรียา ตันพลีรัตน์
- ท.บ., ม.มหิดล 
- ป.บัณฑิต (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล), ม.ขอนแก่น 
- ว.ท. (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล), ทันตแพทยสภา


9 อ.นพ.ทพ.นิพนธ์ คล้ายอ่อน
- ท.บ., ม.สงขลานครินทร์
- พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง), ม.ขอนแก่น
- ส.บ. (บริหารสาธารณสุข), ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
- นศ.บ., ม.สุโขทัยธรรมาธิราช


10 อ.นพ.ทพ.ธีรัตต์ เจิ่งประภากร
- ท.บ., ม.มหิดล
- พ.บ., ม.ขอนแก่น
- M.D.S. (Oral and Maxillofacial Surgery), Dalian Medical University, China PR


11 อ.นพ.ทพ.อมรเทพ มั่งมี
- ท.บ., ม.มหิดล
- พ.บ., ม.ขอนแก่น
- กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ Carl Guatav Carus University, Germany


12 อ.ทพญ.เพ็ญศิริ แสนทวีสุข
- ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), ม.ขอนแก่น
- M.D.S. (Oral and Maxillofacial Surgery), Guanghua School of Stomatology, Sun Yat-Sen University, China PR
- กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ Guanghua School of Stomatology, Sun Yat-Sen University, China PR
 
ความก้าวหน้า-ความภาคภูมิใจ
1. ก่อตั้งหลักสูตรหลังปริญญา 2 หลักสูตร ประกอบด้วยหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล และหลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม
การศึกษาและผลิตทันตแพทย์เป็นผู้ชำนาญการในสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
2. ให้บริการตรวจวางแผน และรักษาทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วยที่เตรียมผ่าตัดหัวใจ จากศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงการเป็นส่วนหนึ่งของโครงการตะวันฉาย ในการให้บริการผ่าตัดผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
ที่โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์ 
จังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้ ยังให้บริการผ่าตัดผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก และผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงที่กระดูกขากรรไกรและใบหน้าร่วมกับโรงพยาบาลเลย จังหวัดเลย และโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
3. ก่อตั้งกลุ่มวิจัยเลเซอร์วิทยาทางทันตแพทยศาสตร์ (LDRG: Laser in Dentistry Research Group) เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ พัฒนาด้านการเรียนการสอน และการรักษาผู้ป่วยด้วยเลเซอร์ชนิดต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
 
นวัตกรรม-ตำรา
1. การฉีดยาชาเฉพาะที่ทางทันตกรรมและการถอนฟัน (Local anesthesia and exodontia)
ผู้แต่ง : รศ.ดร.ทพญ.ศจี สัตยุตม์
2. เลเซอร์วิทยาทางศัลยศาสตร์ช่องปากและทันตแพทยศาสตร์ (Lasers in Oral Surgery and Dentistry)
ผู้แต่ง : รศ.ดร.ทพญ.ศจี สัตยุตม์
3. ตำราเลเซอร์วิทยาทางศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล (Lasers in Oral and Maxillofacial Surgery)
ผู้แต่ง : รศ.ดร.ทพญ.ศจี สัตยุตม์

 ปฏิทินกิจกรรม

Social Network