» สาชาวิชาทันตกรรมบูรณะ


ประวัติความเป็นมา
สาขาวิชาทันตกรรมบูรณะ ได้ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 โดยวัตถุประสงค์แรกในการก่อตั้ง เพื่อเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีด้านการบูรณะฟันและการรักษาคลองรากฟัน การให้บริการด้านทันตกรรมในด้านการบูรณะฟันและรักษาคลองรากฟัน รวมทั้งเป็นหน่วยงานและเป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้แก่หน่วยงานอื่นโดยเฉพาะในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือในด้านดังกล่าว ต่อมาใน พ.ศ. 2537 สาขาวิชาทันตกรรมบูรณะได้ทำการเปิดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่ม 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และได้ปิดหลักสูตรดังกล่าวใน พ.ศ. 2549 ต่อมาใน พ.ศ. 2552 
ภาควิชาทันตกรรมบูรณะ ได้ทำการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมบูรณะ และใน พ.ศ. 2556 มีการรวมหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 5 สาขาเข้าด้วยกัน เพื่อความง่ายในการบริหารจัดการ ในชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันต-แพทยศาสตร์ วิชาเอกทันตกรรมบูรณะมาจนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันสาขาวิชาทันตกรรมบูรณะ มีอาจารย์ทั้งสิ้น 14 ท่าน ซึ่งมี รศ.ดร.ทพญ.ปัทมา ชัยเลิศวณิชกุล เป็นหัวหน้าสาขาวิชาทันตกรรมบูรณะ

รายชื่อบุคลากรของสาขาวิชาทันตกรรมบูรณะ


1 รศ.ดร.ทพญ.ปัทมา ชัยเลิศวณิชกุล
(หัวหน้าสาขาวิชาฯ)
- ท.บ., ม.มหิดล
- Cert. in Clinical Dental Research Methods, University of Washington, USA
- Ph.D. (Endodontology), University of Glasgow, UK
- Postdoctorate Research Fellow, University of Western Australia, Australia 
- อ.ท. (วิทยาเอ็นโดดอนต์), ทันตแพทยสภา


2 ผศ.ทพญ.กรกมล สุขจิตร
- ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง), ม.ขอนแก่น
- M.Sc. (Operative Dentistry), Indiana University, USA
- Diplomate of American Board of Operative Dentistry, The American Board of Operative Dentistry, USA
- อ.ท. (ทันตกรรมหัตถการ), ทันตแพทยสภา


3 ผศ.ทพญ.อาภาภรณ์ ภาษาสุข
- ท.บ., ม.ขอนแก่น 
- วท.ม. (ทันตกรรมหัตถการ), ม.มหิดล
- อ.ท. (ทันตกรรมหัตถการ), ทันตแพทยสภา


4 ผศ.ดร.ทพญ.อังสนา ใจแน่น
- ท.บ., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ป.บัณฑิต (วิทยาเอ็นโดดอนต์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Ph.D. (Dental Science of Endodontics), The University of Melbourne, Australia 
- อ.ท. (วิทยาเอ็นโดดอนต์), ทันตแพทยสภา


5 ผศ.ทพ.เถลิงศักดิ์ สมัครสมาน
- ท.บ., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- วท.ม. (วิทยาเอ็นโดดอนต์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- อ.ท. (วิทยาเอ็นโดดอนต์), ทันตแพทยสภา


6 อ.ดร.ทพ.สุชาติ วงศ์ขันตี
- ท.บ., ม.ขอนแก่น 
- ป.บัณฑิต (ทันตกรรมหัตถการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วท.ม. (ทันตกรรมหัตถการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- วท.ด. (ชีววิทยาช่องปาก), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 


7 ผศ.ทพ.พีรพงศ์ กุประดิษฐ์
- ท.บ., ม.มหิดล 
- ป.บัณฑิต (ทันตกรรมหัตถการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วท.ม. (ทันตกรรมหัตถการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อ.ท. (ทันตกรรมหัตถการ), ทันตแพทยสภา
- เทียบเท่า ป.เอก, คณะกรรมการการอุดมศึกษา

8 ผศ.ดร.ทพญ.อุทัยวรรณ อารยะตระกูลลิขิต
- ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), ม.ขอนแก่น
- วท.ม. (วิทยาเอ็นโดดอนต์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วท.ด. (ชีววิทยาช่องปาก), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อ.ท. (วิทยาเอ็นโดดอนต์), ทันตแพทยสภา


9 ผศ.ทพ.ภาณุพงษ์ จิรเดโชชัย
- ท.บ., ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
- ว.ท. (วิทยาเอ็นโดดอนต์), ทันตแพทยสภา


10 ผศ.ทพญ.ปุณยาพร ธัญญะคุปต์
- ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง), ม.ขอนแก่น 
- ป.บัณฑิต (ทันตกรรมหัตถการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ว.ท. (ทันตกรรมหัตถการ), ทันตแพทยสภา

11 ผศ.ดร.ทพญ.จันทร์ธิดา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม 
- ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง), ม.ขอนแก่น 
- ป.ชั้นสูง (ทันตกรรมหัตถการ), ม.มหิดล
- วท.ม. (ทันตกรรมหัตถการ), ม.มหิดล
- Ph.D. (Dental Science), Tokyo Medical and Dental University, Japan

12 ผศ.ทพญ.กุลวรา ธาริยะ
- ท.บ., ม.ขอนแก่น 
- วท.ม. (ทันตกรรมบูรณะ), ม.ขอนแก่น

13 อ.ดร.ทพ.ณัฐพงษ์ กันตรง
- ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), ม.ขอนแก่น
- Ph.D. (Oral Biology), University of Washington, USA

14 ผศ.ทพญ.ปิ่นพนา ทวีสิทธิ์
- ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), ม.ขอนแก่น
- วท.ม. (ทันตกรรมบูรณะ), ม.ขอนแก่น

ความก้าวหน้า-ความภาคภูมิใจ
ก่อตั้งหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกทันตกรรมบูรณะ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดการเรียน
การสอนควบคู่กันทั้งทางด้านทันตกรรมบูรณะและวิทยาเอ็นโดดอนต์ เป็นหลักสูตรแรก และหลักสูตรเดียวในประเทศไทย ในรูปแบบของ
การสอนบรรยาย การฝึกทักษะด้านการวิจัยและปฏิบัติการ การให้การรักษาผู้ป่วยจริงในคลินิก รวมทั้งการวางแผนการักษาในผู้ป่วยแต่ละราย การสัมมนากลุ่มย่อย การนำเสนอกรณีตัวอย่างของผู้ป่วย ทั้งทางด้านทันตกรรมบูรณะและวิทยาเอ็นโดดอนต์ การนำเสนอผลงาน การทำวิจัยและเผยแพร่ผลงานในวารสารระดับชาติและนานาชาติ และมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ทุนการศึกษา ทุนวิจัย การพัฒนานักศึกษา โดยการสนับสนุนการเข้าร่วมฝึกอบรมและการประชุมวิชาการต่างๆ อีกทั้งสาขาวิชาได้ทำข้อตกลง (MOU) กับ University of Western Australia, Australia โดยให้นักศึกษาไปประชุมวิชาการ และเชิญอาจารย์มาบรรยาย ตรวจงานและให้คำปรึกษางานวิทยานิพนธ์

นวัตกรรม-ตำรา
รศ.ดร.ทพญ. ปัทมา ชัยเลิศวณิชกุล และคณะได้รวมกลุ่มทำวิจัยสารสกัดพรอพอลิสไทย (กาวผึ้ง) โดยได้จดอนุสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์พรอพอลิสไทย ในชื่อ “เจลปิดเนื้อเยื่อในฟัน” เมื่อ พ.ศ. 2558 และเขียนหนังสือ “การรักษาความมีชีวิตของฟัน” พ.ศ. 2561ปฏิทินกิจกรรม

Social Network