» สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์


ประวัติความเป็นมา

สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นพร้อมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2522 มีหน้าที่หลักในจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในองค์ความรู้เกี่ยวกับงานทันตกรรมประดิษฐ์ อันได้แก่ 
การทำฟันเทียมประเภทต่างๆ และทันตวัสดุศาสตร์เป็นต้น ซึ่งมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในอดีตสาขาวิชาได้มีการเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) โดยเริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2545 ต่อมาได้เปิดสอนหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ ปัจจุบันสาขาวิชาเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร Master of Science Program in Prosthodontic (International Program) และหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ซึ่งนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนทั้งสองหลักสูตรได้พร้อมกัน นอกจากนี้ การจัดการเรียนการสอน อาจารย์ประจำสาขาวิชายังให้การบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในคลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ โดยบริการงานทันตกรรมประดิษฐ์ที่มีความซับซ้อน เช่น ให้การรักษาผู้ป่วยที่มีความพิการในส่วนใบหน้าและขากรรไกร รวมถึงผู้ป่วยที่มีความต้องการรักษาด้วยการฝังรากเทียมเพื่อรองรับการใส่ฟันเทียมชนิดต่างๆ ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกคณะ ปัจจุบันสาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ มีอาจารย์ทั้งสิ้น 16 ท่าน โดยมี ผศ.ทพ.วัชรินทร์ หอวิจิตร เป็นหัวหน้าสาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์

รายชื่อบุคลากรของสาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
1 ผศ.ทพ.วัชรินทร์ หอวิจิตร
(หัวหน้าสาขาวิชาฯ) - ท.บ., ม.มหิดล
- วท.ม. (การประดิษฐ์ใบหน้าและขากรรไกร), ม.มหิดล
2 รศ.ทพ.ดนัย ยอดสุวรรณ - วท.บ., ม.มหิดล
- ท.บ., ม.มหิดล
- Grad. Dip. in Clin. Sc. (Prosthodontics), ม.มหิดล
- อ.ท. (ทันตกรรมประดิษฐ์), ทันตแพทยสภา
3 รศ.ดร.ทพ.นิวัตร จันทร์เทวี - ท.บ. (เกียรตินิยม), ม.เชียงใหม่ 
- C.A.G.S., Boston University, USA
- M.S.D. (Prosthodontics), Boston University, USA
- Sc.D. (Biomaterials), Boston University, USA
- อ.ท. (ทันตกรรมประดิษฐ์), ทันตแพทยสภา
4 ผศ.ทพ.วิสิทธิ์ สาครตานันท์ - ท.บ., ม.ขอนแก่น
- M.Sc. (Stomatognathic Physiology), University of Oslo, Norway
5 รศ.ดร.ทพญ.ดาราพร แซ่ลี้ - ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง), ม.ขอนแก่น 
- M.Sc. (ทันตกรรมประดิษฐ์) ม.มหิดล
- Ph.D. (Occlusion), The University of Sydney, Australia
- อ.ท. (ทันตกรรมประดิษฐ์), ทันตแพทยสภา
6 ผศ.ดร.ทพญ.สุวดี เอื้ออรัญโชติ - ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง), ม.ขอนแก่น 
- นศ.บ., ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
- วท.ม. (ทันตกรรมประดิษฐ์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน), ม.ขอนแก่น
7 ผศ.ทพญ.พิศเพลิน ชนาเทพาพร - ท.บ., ม.ขอนแก่น 
- วท.ม. (ทันตกรรมประดิษฐ์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อ.ท. (ทันตกรรมประดิษฐ์), ทันตแพทยสภา
8 ผศ.ดร.ทพญ.สุคนธ์ทิพย์ อาวัชนาการ - ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1), ม.มหิดล
- Ph.D. (Biomaterials), Tokyo Medical and Dental University, Japan
9 ผศ.ทพญ.ดร.ธิดารัตน์ อังวราวงศ์ - ท.บ.(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), ม.มหิดล
- วท.ม. (ทันตกรรมประดิษฐ์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วท.ด. (ชีววิทยาช่องปาก), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อ.ท. (ทันตกรรมประดิษฐ์), ทันตแพทยสภา
10 อ.ดร.ทพ.ไชยวุฒิ พฤกษ์งามพันธ์ - ท.บ., ม.มหิดล
- M.Sc. (Prosthodontics), ม.มหิดล
- Ph.D. (Maxillofacial Prosthetics), Tokyo Medical and Dental University, Japan
- อ.ท. (ทันตกรรมประดิษฐ์), ทันตแพทยสภา
11 อ.ทพ.ธีรพันธ์ สอสกุล - ท.บ., ม.ขอนแก่น 
- ป.ชั้นสูง (Oral and Maxllofacial Surgery), ม.ขอนแก่น
- วท.ม. (วิศวกรรมทางการแพทย์), ม.ธรรมศาสตร์
12 อ.ทพญ.ตุลารัตน์ สุขโท - ท.บ., ม.มหิดล
- วท.ม. (การประดิษฐ์ใบหน้าและขากรรไกร), ม.มหิดล
13 อ.ทพ.อรรถสิทธิ์ บุญบานเย็น - ท.บ., ม.ขอนแก่น 
- วท.ม. (ทันตกรรมประดิษฐ์), ม.ขอนแก่น
14 อ.ทพญ.เกติสุภา สุวรรณอาภา - ท.บ., ม.มหิดล 
- วท.ม. (ทันตกรรมประดิษฐ์), ม.ขอนแก่น
15 อ.ทพ.พิธิวัต เอื้อสุวรรณ - ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง), ม.ขอนแก่น 
- กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (ทันตกรรมประดิษฐ์) ม.ขอนแก่น
16 อ.ทพ.กีรวุฒิ เหลืองตระกูล - ท.บ.(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), ม.ขอนแก่น 
- กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ช่องปาก (ทันตกรรมประดิษฐ์) ม.สงขลานครินทร์
ความก้าวหน้า-ความภาคภูมิใจ
1. ก่อตั้งหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร Master of Science Program in Prosthodontic (International Program) และหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ซึ่งนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนทั้งสองหลักสูตรได้พร้อมกัน 
2. จัดตั้งหน่วยฟื้นฟูใบหน้าและขากรรไกร แห่งเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อรักษาคนไข้ด้านประดิษฐ์ใบหน้าและขากรรไกร เช่น หูเทียม ตาเทียม เป็นต้น 
 
นวัตกรรม-ตำรา
1. ฟันเทียมทั้งปาก 1 (Complete Denture I)
ผู้แต่ง : รศ.ทพ.ดนัย ยอดสุวรรณ
2. ฟันเทียมทั้งปาก 2 (Complete Denture II)
ผู้แต่ง : รศ.ทพ.ดนัย ยอดสุวรรณ
3. ทันตกรรมรากเทียมขั้นพื้นฐาน (Fundamental of Implant Dentistry)
ผู้แต่ง : ผศ.ดร.ทพญ.ดาราพร แซ่ลี้
4. การรักษางานทันตกรรมประดิษฐ์ชนิดติดแน่น สำหรับผู้ป่วยโรคปริทันต์
ผู้แต่ง : ผศ.ทพญ.พิศเพลิน ชนาเทพาพร