» สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ช่องปาก

สาขาวิชาเวชศาสตร์ช่องปาก
สาขาซีวเวชศาสตร์ช่องปาก
สาขาซีวเวชศาสตร์ช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นเมือวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 2278/2561 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารงานของมหาวิทยาลัยที่ประสงค์จะให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงาน และเน้นการ บูรณาการด้านการสอน วิจัย และบริการวิชาการ โดยแนวคิดหลักของสาขาวิชาฯ คือ “การบูรณาการวิทยาศาสตร์ซ่องปากกับสุขภาพ”

แขนงวิชาชีววิทยาช่องปาก
แขนงวิชาชีววิทยาช่องปาก 62...[read]
แขนงวิชาปริทันตวิทยา
แขนงวิชาปริทันตวิทยา...[read]
แขนงวิชาวินิจฉัยโรคช่องปาก
แขนงวิชาวินิจฉัยโรคช่องปาก...[read]


ปฏิทินกิจกรรม

Social Network