» โรงพยาบาลทันตกรรม

ประวัติความเป็นมา
คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้เริ่มก่อตั้ง “โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลทันตกรรม” ขึ้น ใน พ.ศ. 2540 และในวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2547 คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นให้จัดตั้ง “โรงพยาบาลทันตกรรม” ปัจจุบันโรงพยาบาลทันตกรรม 
มีทันตแพทย์ทั้งสิ้น 17 ท่าน โดยมี ผศ.ทพญ.ภัทรมน รัตนาพันธุ์ เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล

รายชื่อบุคลากรของโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


1 ทพ.ชยวรรธก์ อนันต์สุชาติกุล 
(หัวหน้าคลินิกทันตกรรมผู้ป่วยนอก)
- ท.บ., ม.ขอนแก่น
- วท.ม. (วิทยาเอ็นโดดอนต์), ม.นเรศวร


2 ทพญ.จุติพร พนมบัวเลิศ
- ท.บ., ม.ขอนแก่น
- วท.ม. (ทันตกรรมทั่วไปชั้นสูง), ม.มหิดล
- อ.ท. (ทันตกรรมทั่วไป), ทันตแพทยสภา


3 ทพญ.วริยา พันธ์ประสิทธิ์
- ท.บ., ม.มหิดล
- ป.ชั้นสูง (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล), ม.ขอนแก่น
- กำลังศึกษาต่อหลักสูตรวุฒิบัตรสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก สาขารังสีวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


4 ทพญ.เพชริณี ภู่วโรดม
- ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง), ม.ขอนแก่น 
- วท.ม. (วิทยาเอ็นโดดอนต์), ม.ศรีนครินทรวิโรฒ


5 ทพญ.จามจุรี วิทยาวรากุล
- ท.บ., ม.ขอนแก่น
- วท.ม. (ทันตกรรมบูรณะ), ม.ขอนแก่น


6 ทพ.ธนภัทร ศรีโพนทอง
- ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง), ม.ขอนแก่น 
- วท.ม. (ปริทันตวิทยา), ม.เชียงใหม่


7 ทพญ.พรรณทิพา บุตรดา
- ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง), ม.ขอนแก่น
- วท.ม. (ทันตกรรมบูรณะ), ม.เชียงใหม่


8 ทพญ.วริษนันท์ ประสงค์วรานนท์
- ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง), ม.ขอนแก่น 
- วท.ม. (ทันตกรรมจัดฟัน), ม.ขอนแก่น


9 ทพญ.กมลชนก กมลนฤเมธ
- ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง), ม.ขอนแก่น
- กำลังศึกษาต่อหลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านและประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาปริทันตวิทยา 
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


10 ทพ.ธิติสรรค์ ฦาชา
- ท.บ., ม.ขอนแก่น
- กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (ทันตกรรมบูรณะ) ม.ขอนแก่น


11 ทพ.กฤษณ์ ลีลาเทพินทร์
- ท.บ., ม.มหิดล
- วท.ม. (ทันตกรรมเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


12 ทพญ.เพ็ญอาสาฬห์ สุนทโรทก
- ท.บ., ม.ขอนแก่น
- กำลังศึกษาต่อหลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


13 ทพญ.อัจฉรียา ปิยะสันติ
- ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), ม.ขอนแก่น


14 ทพญ.พีรดา วีระยุทธศิลป์
- ท.บ., ม.ขอนแก่น


15 ทพญ.พิมพ์ชนก สุปาลนันท์
- ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง), ม.ขอนแก่น 


16 ทพ.พงศภัค ว่องรัตน์วานิช
- ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง), ม.ขอนแก่น 
- กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขา Oral and Maxillofacial Radiology, Hiroshima University, Japan


17 ทพญ.จีรภา ปิตานุพงศ์
- ท.บ., ม.ขอนแก่น

ความก้าวหน้า-ความภาคภูมิใจ
1. โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหน้าที่หลักในการให้บริการทางการแพทย์ทางด้านทันต-
กรรมแก่ผู้ป่วยในและนอกเวลาราชการทั้งในจังหวัดขอนแก่น และผู้ป่วยส่งต่อเฉพาะด้านจากจังหวัดใกล้เคียงตามโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นอกจากนี้ ยังให้บริการแก่ผู้ป่วยทางทันตกรรมที่มีปัญหาโรคทางระบบที่ซับซ้อน เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน ส่วนในพื้นที่ที่ห่างไกล ทางโรงพยาบาลยังมีการออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานเพื่อให้บริการรักษาทางด้านทันตกรรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนผู้ขาดแคลนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และยังมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและการบำบัดรักษาทางทันตกรรมแก่นักเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เช่น โรงเรียนเทศบาลสามเหลี่ยม โรงเรียนบ้านโนนม่วง ร่วมกับแขนงวิชาทันตกรรมชุมชน
 2. โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สนับสนุนการเรียนการสอน ที่กำหนดให้นักศึกษาทันตแพทย์ปริญญาตรีและหลังปริญญาได้ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก ตั้งแต่ตรวจวินิจฉัย วางแผน จนถึงการให้การรักษาตั้งแต่ต้นจนเสร็จสมบูรณ์ รวมถึงการรักษาผู้ป่วยในงานทันตกรรมบูรณะ ทันตกรรมประดิษฐ์ ปริทันตวิทยา และทันตกรรมบดเคี้ยว ในลักษณะผสมผสานในผู้ป่วยคนเดียวกันปฏิทินกิจกรรม

Social Network