» เผยแพร่ เอกสารผลงาน

เผยแพร่ เอกสารผลงาน

1. ปริมาณและค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุ วิทยาศาสตร์และการแพทย์และวัสดุสำนักงาน และอื่นๆ ประจำปี 2560 – 2561
ผลงานโดย มงคล คำสวาท หน่วยพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Tel. 0872275483   E-mail:kmong@kku.ac.th

2. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัสดุทันตกรรม
ของคลินิกทันตกรรมรวม 2 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลงานโดย นางอุ่นใจ เกตุสิว โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 


3. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการแก๊สเพื่อการรักษาผู้ป่วยเด็ก

ผลงานโดย นางวรรณา ไตรพินิจกุล โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

4. การสำรวจสถานภาพความปลอดภัย ห้องปฏิบัติการวิจัยอณูชีววิทยา
และห้องปฏิบัติการวิจัยจุลชีววิทยา

ผลงานโดย นางปรดา เพชรสุก นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
 
 
 
 
 
 
 

 ปฏิทินกิจกรรม

Social Network