» ฝ่ายบริหารคณะ

ผศ.ทพญ.อโนมา รัตนะเจริญธรรม
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ทพญ.อาภาภรณ์ ภาษาสุข
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

การแบ่งส่วนการบริหารดังนี้

1. งานบริหาร

2. งานคลังและพัสดุ

 หน่วยสารบรรณ

 หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

 หน่วยทรัพยากรบุคคล

 หน่วยสื่อสารองค์กร

 หน่วยซ่อมบำรุง

 หน่วยการเงินและบัญชี 

 หน่วยพัสดุ

 

 


นางรจนา พุทธิมา
บุคลากรชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหาร นางอุไร คำสวาท
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานคลังและพัสดุ 

 ปฏิทินกิจกรรม

Social Network