วิสัยทัศน์ (Vision) “คณะทันตแพทยศาสตร์ชั้นนำแห่งอาเซียน” (Leading Dental School of ASEAN) เป้าหมาย “คณะทันตแพทยศาสตร์ อันดับ 1 ใน 3 ของอาเชียน”                        อัตลักษณ์ “บัณฑิตมีความรับผิดชอบพร้อมทำงาน”                        

News & Activity