» คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ได้รับเชิญเป็นวิทยากรระดับนานาชาติ

รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง "Faculty Development: The Impact of National Institutes of Health Funding on the Training of Thai Research Leaders." ณ University of Washington, Seattle, ประเทศสหรัฐอเมริกา มื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2561 -วันที่ 2 สิงหาคม 2561

 

 

 

 

 


Poster : ying | 7 สิงหาคม 61 09:40:51