» ทันตะ มข.จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มุ่งแก้โรคในช่องปาก

 
   

วันนี้ (21 พฤศจิกายน 2561 ) เวลา 9.00 น. สมาคมทันตกรรมป้องกันแห่งเอเชีย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และชมรมทันตสาธารณสุขแห่งประเทศไทย  จัดโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ The 13 Asian Academy of Preventive Dentistry (AAPD 2018) เรื่อง “Improving Health through Oral Health”  ได้รับเกียรติจาก รศ. ทพญ. ดร. นวรัตน์  วราอัศวปติ  เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี  กล่าวรายงานโครงการโดยรศ.ทพญ.ดร.วรานุช ปิติพัฒน์  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์  และได้รับเกียรติจาก ดร.มีชัย วีระไวทยะ  อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ก่อตั้งสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน บรรยายพิเศษ  โดยมีทันตแพทย์ นักวิจัย และนักศึกษาทันตแพทย์ระดับหลังปริญญาทั่วโลกร่วมงานกว่า 2,000 คน  ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น

การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์  และเผยแพร่ผลการวิจัยวิชาการที่เป็นประโยชน์สู่สาธารณะโดยเฉพาะในเรื่องของการปรับปรุงสุขภาพร่างกาย ผ่านสุขภาพช่องปาก เพื่อลดโรคในช่องปากของชาวเอเชียและผู้คนทั่วโลก ระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ และนักศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมุ่งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายนักวิชาการ นักวิจัย ทั้งในและต่างประเทศ

โรคในช่องปากเป็นโรคที่เป็นปัญหาทางด้านทันตสาธารณสุขที่สําคัญของทุกประเทศทั่วโลก โดยจากการสํารวจทันตสุขภาพในประเทศต่าง ๆ พบโรคในช่องปากพบได้ในทุกกลุ่มอายุประชากร และยังพบอีกสภาวะของโรคที่ถูกละเลย ทําให้เกิดภาระทางการสาธารณสุขที่สําคัญของประเทศ โดย ก่อให้เกิดความเจ็บปวด ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันและสูญเสียคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากนั้นยังมีหลักฐานทางการแพทย์ที่แสดงให้เห็นว่ามี ความสัมพันธ์ของโรคในช่องปากกับสุขภาพร่างกาย ดังคํากล่าวที่ว่า "ช่องปากคือประตูสู่สุขภาพ" โรคในช่องปากเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับหลายปัจจัย โดยเฉพาะปัจจัยด้าน Social determinant of health ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญเชื่อมโยงกับความไม่เท่าเทียมกันทางสังคม การแก้ไขปัญหา ต้องการความรู้ ความเข้าใจในเรื่องกระบวนการเกิดโรค เพื่อนําไปสู่การวางแผนการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ จากทันตบุคลากรและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ในการแก้ไขปัญหาในทุกระดับ ทั้งการส่งเสริมป้องกัน การรักษาฟื้นฟู และการเชื่อมโยงความรู้สู่การปฏิบัติ

รศ. ทพญ. ดร. นวรัตน์  วราอัศวปติ  เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   กล่าวว่า โรคในช่องปากเป็นโรคที่เป็นปัญหาทางด้านทันตสาธารณสุขที่สําคัญของทุกประเทศทั่วโลก โดยจากการสํารวจทันตสุขภาพในประเทศต่าง ๆ พบโรคในช่องปากพบได้ในทุกกลุ่มอายุประชากร การจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จึงเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ งานวิจัย วิชาการ นำไปสู่การประเมินถานการณ์โรคช่องปากในปัจจุบัน เพื่อการแก้ไขอย่างยั่งยืนในอนาคต  ขอขอบพระคุณ สมาคมทันตกรรมป้องกันแห่งเอเชีย  ชมรมทันตสาธารณสุขแห่งประเทศไทย และผู้บรรยายพิเศษทุกท่าน ที่นำความรู้มาแลกเปลี่ยนกัน เพื่อคุณภาพช่องปากและคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คนทั่วโลก

รศ.ทพญ.ดร.วรานุช ปิติพัฒน์  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์  เผยว่า  โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ "The 13” International Conference of the Asian Academy of Preventive Dentistry (AAPD 2018)" ได้จัดขึ้นในประเทศไทยครั้งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ และครั้งนี้จัดขึ้นที่ประเทศไทยเป็นครั้งที่ 2 ในจังหวัดขอนแก่น ภายใต้แนวคิด “Improving health through Oral Health"  เพื่อมุ่งเน้นความสําคัญของการมีสุขภาพช่อง ปากที่ดีซึ่งเป็นส่วนสําคัญที่จะส่งผลต่อการมีสุขภาพที่ดี  หวังว่าการประชุมครั้งนี้จะเกิดการพัฒนาองค์ความรู้ และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีศักยภาพ ร่วมเรียนรู้ประสบการณ์การทํางานที่หลากหลายรูปแบบ จากภาคีเครือข่ายและผู้ทรงคุณวุฒิระดับนานาชาติ โดยเน้นแนวคิดการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและการทันตกรรม ป้องกันเพื่อนําไปสู่ผลลัพธ์ของการสุขภาพที่ดีต่อไป

โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ "The 13” International Conference of the Asian Academy of Preventive Dentistry (AAPD 2018)"  กำหนดจัดระหว่างวันที่ 21 - 23 พฤศจิกายน 2561 โดยรับฟังบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญโรคช่องปากจากนานาประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สาธารณรัฐประชาชนจีน  เนปาล  ฮ่องกง เวียดนาม และกัมพูชา นอกจากความรู้วิชาการแล้ว ผู้ร่วมงานจะได้เรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมของชาวขอนแก่น ตลอดจนเดินทางร่วมชมประเพณีลอยกระทง สีฐานเฟสติวัล ณ บริเวณริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นการแลกเปลี่ยนวิชาการและวัฒนธรรมระหว่างชาติได้อย่างงดงาม

 
 

 

 

ข่าว / ภาพ : จิราพร ประทุมชัย


Poster : ying | 23 พฤศจิกายน 61 15:24:01