» คณะทันตแพทยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคว้ารางวัล AAPD 2018 Lion Award

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์คว้ารางวัล คณะทันตแพทยศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคว้ารางวัล AAPD 2018 Lion Award จากงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 13th International Conference of Asian Academy of Preventive Dentistry  ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมพูลแมน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3rd prize AAPD 2018 Lion Award: Professional Category

ทพญ.รัชฎา กิตติพระวงศ์ 
Master student, Pediatric Dentistry, Department of Preventive Dentistry. Faculty of Dentistry, Khon Kaen University, Thailand. 

หัวข้อเรื่อง : Parent-child Satisfaction and Safety of SDF and Fluoride Varnish Treatment.

 

2nd prize  AAPD 2018 Lion Award: Undergraduate Student Category

นทพ.ณัฐนรี เหลืองธุวปราณีต  นทพ.พิชญาภา  พุฒทอง และ นทพ.สิริวิสาข์ ชิตามระ 
นักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยมี รศ.ทพญ.วิลาวัลย์ วีระอาชากุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

หัวข้อเรื่อง : Prevalence and Factors Affecting Musculoskeletal Disorders among 3rd-6th Year Dental Students, Faculty of Dentistry, Khon Kaen University, Thailand


Poster : ying | 27 พฤศจิกายน 61 16:23:12