» ทันตแพทย์ร่วมแสดงความยินดี บัณฑิตทันตแพทย์ รุ่น 33 บัณฑิตศึกษา และมหาบัณฑิต ประจำปี 2561


เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมร่วมแสดงความยินดี บัณฑิตทันตแพทย์ รุ่น 33 บัณฑิตศึกษา และมหาบัณฑิต ประจำปี 2561  โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 500 คน บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น

โดยในปีนี้ มีผู้จบการศึกษาทั้งหมด 71 คน ได้แก่
ระดับปริญญาเอก จำนวน 2 คน คือ Mr.Dien Hao Anh Vu และ Ms.Do Thi Thao
ระดับทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  จำนวน 69 คน ได้แก่
เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง จำนวน 1 คน ได้แก่ นางสาวรินรดา พาณิชยพิเชษฐ
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จำนวน 9 คน ได้แก่ นางสาววิทิตา อัครเอกจิตต์, นางสาวปัญจรีย์ พานพิทักษ์กุล, นางสาวจิรดา ดุษฎีมีลาภ, นายชัยวสันต์ มะละคำ, นางสาวณัฎฐณิชา จันทะบาล, นางสาววิชชุดา ฉัตราธิกุล, นางสาวศศิธร สุทธาธิวงษ์, นางสาวจุฑามาศ ตระการบุญกิจ และนางสาวอัจฉรียา ปิยะสันติ
เกียรตินิยมอันดับสอง   จำนวน 21 คน
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  จำนวน 38 คน

ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมการถ่ายภาพร่วมกับคณาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และถ่ายภาพร่วมกับคณาจารย์ในคณะทันตแพทยศาสตร์  บริเวณลานอเนกประสงค์ คณะทันตแพทยศาสตร์ พร้อมกันนั้นยังมีการมอบโล่รางวัลเกียรติยศ จากนางสาวปัญจรีย์ พานพิทักษ์กุล ผู้ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานวิจัยระดับอาเซียน ในงานประชุมวิชาการ The 3nd China-ASEAN Excellent Young Dental Student Forum ณ เมือง Nanning มณฑล Guangxi สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีผู้ร่วมวิจัยคือ ทพญ.จิรัชญา สมอุดร อาจารย์ที่ปรึกษาหลักคือ รศ.ทพ.ดร.ธีระศักดิ์ ดำรงรุ่งเรือง อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมได้แก่ ผศ.ภญ.ดร. เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง ผศ.ภก.ดร. ปราโมทย์ มหาคุณากร และ รศ. ภญ.ดร.อรุณศรี ปรีเปรม นับเป็นรางวัลสูงสุดของทันตแพทย์ระดับปริญญาตรี ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และประเทศไทย  โดย รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นตัวแทนรับมอบในครั้งนี้ นอกจากนั้นยังจัดให้มีพิธีมุทิตาสถาบัน และการรับใบประกอบวิชาชีพทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมนิธิภาวี ศรีสุข ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

กว่า 39 ปี แห่งการผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ออกรับใช้สังคมและประเทศชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์ ขอร่วมแสดงความยินดีกับการสำเร็จในครั้งนี้ 

  

  

  

  

  

  

  


Poster : ying | 6 ธันวาคม 61 11:26:12