» ทันตะเดินทางร่วมมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2562

  

  

  

  

  

รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีนำทีมผู้บริหาร และบุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เดินทางมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 3-4 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา โดยเริ่มจาก การมอบกระเช้าอวยพรสวัสดีปีใหม่ 2562 แด่คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1. รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น        
2. ผศ.ลิขิต อมาตยคง รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
3. รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์
4. รศ.ดร. เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์
5. รศ.ดร. ลำปาง แม่นมาตย์  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์
6. ศ.ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และการถ่ายทอดเทคโนโลยี
7. ผศ.พนมชัย วีระยุทธศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน
8. รศ.ทพญ.ดร. นวรัตน์  วราอัศวปติ  เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ
9. รศ.ดร.สมหมาย ปรีเปรม  รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
10. ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร

  

  

และในวันต่อมา คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ นำทีมผู้บริหารและบุคลากรคณะ เดินทางไปมอบกระเช้าผลไม้อวยพรสวัสดีปีใหม่ 2562  แด่ผู้บริหารศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้แก่ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์  รศ.ดร.พัชรี เจียรนัยกูร  คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ รศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 


Poster : ying | 4 มกราคม 62 15:03:36