» คณะทันตแพทย์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.จ.ม.) สัญจร

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดี  พร้อมทีมผู้บริหาร หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย และบุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.จ.ม.) สัญจร พร้อมนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานด้านจรรยาบรรณคณะทันตแพทยศาสตร์ ที่ผ่านมา บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น

โดยในครั้งนี้ มีคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.จ.ม.) สัญจร เดินทางมาประชุมและเยี่ยมชมคณะ จำนวน 12 ท่าน คือ นายเตช บุนนาค (ประธาน ก.จ.ม.) , นายประเสริฐ เขียนนิลศิริ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) , นายสมนึก เนินทราย (ผู้ทรงคุณวุฒิ), ศาสตราจารย์สุขชาติ เกิดผล (ผู้ทรงคุณวุฒิ), ศาสตราจารย์ศุภฤกษ์  สินสุพรรณ (ผู้ทรงคุณวุฒิ), รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดาวสดใส (กรรมการ) , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิขิต อมาตยคง (กรรมการ) , ประธานกรรมการสภาพนักงาน (กรรมการ) , นายสถิต แก้วบุดตา (กรรมการและเลขานุการ) , นายบุญชัย อ้องแสนคำ (ผู้ช่วยเลขานุการ) , นางทรงสุดา ถุงแก้ว (ผู้ช่วยเลขานุการ) และนางสาวดารณี แสงวงค์ (นิติกร) เริ่มจากประธาน ก.จ.ม. กล่าวถึงนโยบายการดำเนินงานด้านจรรยาบรรณของ ก.จ.ม. รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์  คณบดีกล่าวรายงานถึงการดำเนินงานด้านจรรยาบรรณของคณะทันตแพทยศาสตร์ที่ผ่านมาตั้งแต่ก่อตั้ง  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังอุปสรรคปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ ในการดำเนินงาน พร้อมกันนั้นยังมีการบันทึกภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกอีกด้วย
 
รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดี กล่าวว่า “จรรยาบรรณ” ถือเป็นหัวใจสำคัญหนึ่งในการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้กำหนดไว้สำหรับใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการควบคุมความประพฤติของบุคลากรให้เป็นผู้มีความประพฤติและปฏิบัติหน้าที่ราชการภายใต้หลักความประพฤติที่ดีงาม อันจะนำไปสู่การธำรงและรักษาไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์แห่งตนและเกียรติของมหาวิทยาลัยสืบไป” 
“จรรยาบรรณ”  เกิดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นภารกิจในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยประพฤติปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณที่มหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อทำให้เกิดความผาสุขในองค์กรต่อไปในอนาคต

  

  

  

  

 


Poster : ying | 10 มกราคม 62 16:43:24