» ทันตแพทย์ มข. ตรวจสุขภาพช่องปาก กิจกรรม “รักและห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ”

 

       เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 รศ.ดร.ทพญ.วรานุช  ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานผู้สูงอายุและคนพิการในเขตเทศบาลเมืองศิลา และ อ.ดร.ทพญ.รัชฎา ฉายจิต รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ นำบุคลากร ตรวจสุขภาพช่องปาก ในกิจกรรม  “รักและห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ” ณ หอประชุมยอดขวัญเมืองศิลา จังหวัดขอนแก่น

          ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลศิลา ได้ยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองศิลา เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555 หน้าที่ของเทศบาลเมือง ตามมาตรา 53 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล (1) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา 50 (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  ปัจจุบันพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองศิลามีจำนวน 28 หมู่บ้าน มีประชากร 50,689 คน จากการสำรวจข้อมูลพบว่า มีผู้สูงอายุ จำนวน 6,165 คน คนพิการ จำนวน 710 คน ผู้ป่วยเรื้อรัง จำนวน 2,250 คน และผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (ประเมินค่า ADL มีค่าน้อยกว่า 11 คะแนน) มีจำนวน 136 คน เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนากลุ่มผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองศิลา ให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี ไม่ถูกทอดทิ้งให้เป็นภาระของลูกหลานและสังคม จึงได้ตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเทศบาลเมืองศิลาขึ้น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มาใช้บริการที่ศูนย์ฯ และออกเยี่ยมผู้สูงอายุในชุมชน โดยมีคณะกรรมการของศูนย์ฯ เป็นผู้ดำเนินงานตามโครงการ

          ดร.ยอดยิ่ง  จันทนพิมพ์ นายกเทศมนตรีเมืองศิลา จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ใจความว่า โครงการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลเมืองศิลาได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2552 โดยมีคณะกรรมการในการดำเนินงานจากหลายภาคส่วน เช่นผู้สูงอายุในชุมชน อสม. จิตอาสา ประธานชมรมผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองศิลา กิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการฟื้นฟูความจำ ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย และการส่งเสริมด้านอารมณ์และจิตใจ และเพื่อให้มีกลไกในการทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบครอบคลุมทุกกลุ่ม อันจะส่งผลให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพชีวิตที่ดีและมีสุขภาพแข็งแรง โดยได้รับงบสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นทีเทศบาลเมืองศิลา

          รศ.ดร.ทพญ.วรานุช  ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กล่าวว่า สำหรับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ออกตรวจรักษาสุขภาพช่องปากและฟัน และรับใบประกาศนียบัตรหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานผู้สูงอายุและคนพิการเขตเทศบาลเมืองศิลา นอกจากนี้ทางตำบลศิลา ยังมีการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีสงกรานต์ให้คงอยู่ และให้ลูกหลานได้แสดงความกตัญญูต่อบิดา มารดา และผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือแล้ว โครงการนี้ยังสร้างความผูกพันต่อสถาบันครอบครัว และสังคมด้วย เนื่องจากผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคม แต่ด้วยความเสื่อมถอยทางด้านร่างกาย และโรคภัยต่างๆ ทำให้พวกท่านไม่สามารถทำกิจกรรมได้ดังเดิม ซึ่งทางเทศบาลตำบลศิลาได้ตระหนักถึงคุณค่า และความสำคัญ จึงจัดให้มีการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรจากสูงอายุที่เข้าร่วมโครงการกว่า 100 คน 

 

  

  

 

ภาพ/ข่าว PR DENT KKU


Poster : ying | 11 เมษายน 62 17:06:58