» “Run For ฟัน Dent 2019” ทันตะจัดฉลองครบรอบ 40 ปี ยิ่งใหญ่...!!!

วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 คณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์ จัดโครงการ เดินวิ่ง – เพื่อสุขภาพ Run For ฟัน Dent 2019 Mini-Marathon ขึ้น เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี  เพื่อนำเงินหลังหักค่าใช้จ่ายสมทบกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และใช้ในกิจกรรมออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางทันตกรรม ให้เข้าถึงการบริการทางทันตกรรม   สู่ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดและปล่อยตัวนักวิ่ง ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562  ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล กล่าวว่า  “คณะทันตแพทยศาสตร์ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์  ได้จัดโครงการ เดินวิ่ง – เพื่อสุขภาพ Run For ฟัน Dent 2019 Mini-Marathon ขึ้น เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี แห่งการสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเพื่อหารายได้เข้ากองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางทันตกรรมให้เข้าถึงการบริการทางทันตกรรม นั้น  ปัจจุบัน มีประชาชนจำนวนมากที่สนใจในการออกกำลังกาย โดยเฉพาะการวิ่ง  ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ช่วยให้มีสุขภาพแข็งแรง  การออกกำลังกายที่เหมาะสม จะช่วยชะลอความแก่และชีวิตให้มีความสุข การออกกำลังกายด้วยการเดิน จึงมีคุณอนันต์ต่อร่างกายและจิตใจ  ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านที่ร่วมทำบุญช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางทันตกรรมให้สามารถเข้าถึงการบริการการรักษาทางทันตกรรมมากยิ่งขึ้น”

ประเภทของการวิ่งในครั้งนี้ประกอบด้วย การวิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 12 กิโลเมตร และการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ “FunRun” ระยะทาง 3.85 กิโลเมตร โดยได้ปล่อยตัวนักกีฬาวิ่งมาราธอนเวลา 05.45 น. ปล่อยตัวนักกีฬาเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ “FunRun” เวลา 06.00 น.  นักวิ่งมินิมาราธอนจำนวน 100 คนแรกชาย-หญิง ได้รับตุ๊กตา-หมอฟัน TOP100  เสื้อวิ่ง และ เหรียญ  ส่วนนักวิ่งที่ไม่สามารถเข้าเส้นชัยได้ภายใน 2.30 ชั่วโมง จะได้รับผ้าบัฟ (DNF)

นอกจากพันธกิจสำคัญในการผลิตบัณฑิตทันตแพทย์แล้ว  คณะทันตแพทยศาสตร์ยังมุ่งมั่นในการพัฒนา ด้านการบริการสู่ชุมชนให้ครอบคลุมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี โดยได้รับการสนับสนุนจากศิษย์เก่าของคณะฯ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งเสริมความเข้มแข็งและยั่งยืนของคณะฯ ผ่านการทำงานในภาคส่วนต่างๆของสังคม  การจัดโครงการ เดินวิ่ง – เพื่อสุขภาพ Run For ฟัน Dent 2019 Mini-Marathon  จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะหารายได้สมทบกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และใช้ในกิจกรรมออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน  เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางทันตกรรม ให้เข้าถึงการบริการทางทันตกรรมได้มากยิ่งขึ้น

รายชื่อนักวิ่งมินิมาราธอน ชนะเลิศได้รับถ้วยรางวัลประเภทต่างๆ

รุ่นอายุ 13-19 ปี (ชาย)

นายคณาธิป ดวงคำน้อย
นายวัศพล วัชรอำไพวังป์
นายชยานนท์ นนทมาตย์
ด.ช.ธนภัทร วีระนาคินทร์
ด.ช.วศิน เหล่าเลิศวรกุล
รุ่นอายุ 25-29 ปี (ชาย)

Mr.Toshiyuki Miwa
นายรัตนภัทร หลาวนอก
นายพงษ์พิษณุ ดงแสง
ว่าที่ร.ต.สุรชัย สาลี
นายวรวิชญ์ กาญจนปดากุล
รุ่นอายุ 40-44 ปี (ชาย)

Mr.Kevin Van Campenhout
นายสมยศ สุรศักดิ์ศรี
นายอำนาจ พิมพาต
นายวีรศักดิ์ ไชยศรี
นายประกิจ จูตะวิริยะ
รุ่นอายุ 70 ปีขึ้นไป (ชาย)

     ร.ต.อ.วินิต ศรีรักษา ชมรมวิ่ง KKS long run

รุ่นอายุ 30-34 ปี (หญิง)

นางสาวปรณิมมิตตา ธรรมทินโน
นางสาวอนัญญา ยอดสง่า
นางสาวชญาดา โคตรคง
นางสาวปนัดดา ฤาเดช
รุ่นอายุ 35-39 ปี (หญิง)

นางสาวละมัย ศรีดาวร
นางสาวชลทิพย์ ธีระชาติสกุล
นางสาวปภาดา บวรศักดิ์สกุล
นางเบ็ญจมาส มาโลน
นางสาวกุมาริกา โมเด็น
รุ่นอายุ 45-49 ปี (หญิง)

นางสาว อรัญญา ลิ้มมงคล
นางสาวอภัสนันท์ ปรียาฤทธิพันธ์ุ
ทพญ.สุกัญญา ลักษมีธนสาร
นางสาวปาริชาต กรวยกิตานนท์
นางสาวอทิตยา กิริวัฒนศักดิ์
รุ่นอายุ 50-54 ปี (หญิง)

น.ส.มาลาศรี ถาวรคำ
นางสงวน อนุอัน
นางศิริมา นามประเสริฐ
นางนิภาพร สนธิสุวรรณ
นางสาววนิดา วงศ์พรหมเมฆ      
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป (หญิง)

นางสาวกัลยาณี มณีรัตน์
นางสุมานี แนะเงินดี
นางพิมลพรรณ สุริยฉัตรพงษ์
นางเบญจา มุกดาพันธุ์
นางยินดี ศิริเกษ

 

 

 

 

 

 

ข่าว    :   วัชรา   น้อยชมภู

ภาพ   :   วัชรา   น้อยชมภู  /  อุดมชัย  สุพรรณวงศ์  


Poster : ying | 14 พฤษภาคม 62 09:02:26