» ทันตแพทย์ มข. รับเสด็จ สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสว่างควัฒน วรขัตติยราชนารี

เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562  หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดยการนำของ อ.ดร.ทพ.ไชยวุฒิ  พฤกษ์งานพันธุ์ ประธานหน่วยทันตกรรมพระราชทาน พร้อมคณาจารย์ บุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสว่างควัฒน วรขัติยราชนารี พร้อมออกหน่วยให้บริการทางทันตกรรมโดยไม่คิดมูลค่า ร่วมกับ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬา ฯ กรมพระศรีสว่างควัฒน วรขัติยราชนารี ทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ทรงปฏิบัติพระภารกิจการเสด็จเยี่ยมราษฎรและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ซึ่งไปออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการแก่ราษฎรอย่างต่อเนื่อง ทรงมุ่งมั่นที่จะให้การช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาล ป้องกันโรค ส่งเสริม และฟื้นฟูสุขภาพอนามัยแก่ราษฎรให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีถวายรายงานผลการการให้บริการด้านทันตกรรมร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดขอนแก่น พร้อมกันนี้ยังนำบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ เข้ารับพระราชทานของที่ระลึกในฐานะ อาสาสมัคร พอ.สว. ประจำจังหวัดขอนแก่นด้วย ได้แก่
1. นายศุภฤกษ์ ตีเมืองซ้าย รับของที่ระลึกพระราชทานเข็มพระนามาภิไธยย่อ สว.
2. ทพญ.สุภาภรณ์ ฉัตรชัยวิวัฒนา รับของที่ระลึกพระราชทานเข็มพระนามาภิไธยย่อ พอ.สว.
3. นางสาวชญากานต์ มอญขาม รับของที่ระลึกพระราชทานเข็มพระนามาภิไธยย่อ พอ.สว.
4. นายทองมาก ขุ่ยราญหญ้า รับของที่ระลึกพระราชทานเข็มพระนามาภิไธยย่อ พอ.สว.
5. นายอรุณ ยามี รับของที่ระลึกพระราชทานเข็มพระนามาภิไธยย่อ พอ.สว.
และบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ รับของที่ระลึกเหรียญที่ระลึกรูปใบโพธิ์ เหรียญที่ระลึกรัชกาลที่ 9 จำนวน 6 คน

หน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ออกให้บริการด้านการรักษาพยาบาลและทันตกรรม แก่ประชาชนที่อยู่ห่างไกลถิ่นทุรกันดารให้มีสุขภาพช่องปากและฟันที่ดีขึ้นเป็นประจำทุกเดือน ครั้งนี้ทางหน่วยทันตกรรมพระราชทานได้ออกหน่วยร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ซึ่งเป็นการให้บริการที่กว้างขึ้นนอกเหนือจากด้านทันตกรรมแล้ว ยังรวมถึงการตรวจสุขภาพร่างกายเบื้องต้น พร้อมกันนั้นยังจัดให้มีกิจกรรมการแนะนำการดูแลสุขภาพร่างกายรวมถึงสุขภาพช่องปากและฟันเบื้องต้น  การออกหน่วยเพื่อสังคมมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2534 เป็นต้นมา ถึงปีพ.ศ. 2558  เป็นเวลา 24 ปี การออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานด้วยความร่วมมือในการประสานงานและออกปฏิบัติงานจากอาจารย์  ทันตแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยทันตแพทย์ เจ้าหน้าที่ของคณะทันตแพทยศาสตร์ และนักศึกษา มาอย่างต่อเนื่อง ได้ออกให้บริการในพื้นที่ต่างๆ เช่น โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด  สถานแรกรับเด็กชายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โรงเรียนมัธยมต่างๆ ในเขตอำเภอเมือง รวมทั้งประชาชนที่อยู่ในอำเภอต่างๆ ของจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง รวมแล้วได้ให้บริการแก่ประชาชนมากกว่า 3,000 รายต่อปี  โครงการทันตกรรมพระราชทานยังคงมุ่งมั่นให้ดำเนินการต่อไปโดยพยายามขยายขีดความสามารถในการให้บริการแก่ประชาชนให้กว้างขวางและเพิ่มความถี่ของการให้บริการให้มากยิ่งขึ้น ด้วยทันตแพทย์ และบุคลากรด้านทันตสาธารณสุขทั้งมวลนั้น ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่ทรงมีพระเมตตายิ่งต่อทันตแพทย์ และบุคลากรวิชาชีพทันตแพทย์

    

  

  

  

  


Poster : ying | 20 กันยายน 62 13:45:37