» คณะทันตแพทย์จัดมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการประจำปี 2562

 
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 ที่ผ่านมาคณะทันตแพทยศาสตร์ จัดพิธีมุทิตาจิตแทนคำขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมนิธิภาวี ศรีสุข ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความรักและความอบอุ่น
โดยในปีนี้ มีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ รศ.ทพ.ดนัย ยอดสุวรรณ  รศ.ทพญ.จินดา เลิศศิริวรกุล และนายนิยม นามวงษา ซึ่งทั้งสามท่านเป็นบุคลากรอาวุโส ผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์อันทรงคุณค่า และสร้างคุณูปการต่อคณะทันตแพทยศาสตร์อย่างมากมาย ดังนั้นเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีที่ท่านได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความเสียสละ อุตสาหะ เต็มกำลังความสามารถ คณะจึงจัดพิธีมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการในครั้งนี้ 
รศ.ทพ.ดนัย ยอดสุวรรณ  
สังกัดสาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เกิดเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2502 มีบิดาชื่อนายบุญมา ยอดสุวรรณ และมารดาชื่อนางเยี่ยม ยอดสุวรรณ มีคู่สมรสชื่อ นางศรีรัตน์ ยอดสุวรรณ 
ประวัติการศึกษา
ปี พ.ศ. คุณวุฒิ สถานที่สำเร็จการศึกษา
2525 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
2527 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.) มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
2556 อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ ทันตแพทยสภา
ประวัติการทำงาน
พ.ศ. 2533-2536 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. 2563-2542 รองคณบดีฝ่ายคลินิก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. 2542-2548 รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. 2548-2555 หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน กรรมการประจำคณะ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รางวัล/เกียรติบัตร/เข็มเชิดชูเกียรติที่เคยได้รับ
- ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2541
- รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรสายผู้สอน ด้านการเรียนการสอน ระดับดีเลิศ ประจำปี 2557
ประวัติการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ปี พ.ศ. 2532 รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ “ตริตาภรณ์มงกุฎไทย”
ปี พ.ศ. 2534 รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ “ตริตาภรณ์ช้างเผือก”
ปี พ.ศ. 2537 รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ “ทวิติยาภรณ์มงกุฎไทย”
ปี พ.ศ. 2541 รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ “ทวิติยาภรณ์ช้างเผือก”
ปี พ.ศ. 2548 รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ “เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์”
ปี พ.ศ. 2552 รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ “เหรียญจักรพรรดิมาลา”
ปี พ.ศ. 2555 รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ “ประถมาภรณ์มงกุฎไทย”
รองศาสตราจารย์จินดา เลิศศิริวรกุล
สังกัดสาขาวิชาทันตกรรมป้องกัน  แขนงวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก
เกิดวันที่ 21 เดือน สิงหาคม ปี พ.ศ. 2502 ที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร บิดา-นายแต้เทียมเส็ง แซ่แต้ 
มารดา- นางสาวหง กมลชัยวานิช สมรสกับ รศ.ดร.รุ่งเรือง เลิศศิริวรกุล มีธิดา-บุตร 2 คน คือ นางสาวรุจิรา และนายจรณัฑฒ์ เลิศศิริวรกุล สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 จากโรงเรียนมนตรีวิทยา กรุงเทพมหานครสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพมหานคร
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2525        วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
พ.ศ. 2527        ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
พ.ศ. 2531        ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
พ.ศ. 2538        Master of Dental Science (Paediatric Dentistry) มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
พ.ศ. 2544        อนุมัติบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก ทันตแพทยสภาประเทศไทย
ประวัติการทำงาน
1. ดำรงตำแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2527
2. ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก เมื่อวันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2534
3. ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก เมื่อวันที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561
4. ปัจจุบันดำรงตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษา สายผู้สอน       
5. ตำแหน่งอื่น ๆ
5.1. หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างพ.ศ. 2544-2552 และ พ.ศ. 2556-มิถุนายน พ.ศ. 2561 
5.2. อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ. 2544-ปัจจุบัน 
5.3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่าง พ.ศ. 2540-2544 และ พ.ศ. 2552-2556
5.4. กรรมการคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย วาระที่ 3 ระหว่าง พ.ศ.2550-2553
5.5. กรรมการคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย วาระที่ ๒ ระหว่าง พ.ศ. 2548-2550 
5.6. เลขาธิการองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ. 2538-2544
5.7. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่าง พ.ศ.2538-2540
รางวัล/เกียรติบัตร/เข็มเชิดชูเกียรติที่เคยได้รับ 
1.รางวัลคะแนนยอดเยี่ยมวิชากายวิภาคศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2524 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2.ทุน The Equity and Merit Scholarship Scheme for Master Studies in Australia เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างพ.ศ. 2535-2537 
3.โล่เกียรติยศจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อแสดงว่าเป็น “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น” ประจำปี พ.ศ. 2540
 
นายนิยม นามวงษา สังกัด หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประวัติส่วนตัว
เกิดที่บ้านคำตานา ต.หัวนาคำ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น   จบชั้นประถมปีที่ 1-4 ที่บ้านเกิด บวชเป็นสามเณร มา 7 ปี  จบ ระดับ ม.ศ.3 ได้นักธรรมชั้นเอก ฝ่ายธรรมะ ระดับ ปว.ช. และ ปว.ส. (จิตรกรรม) อนุปริญญา โรงเรียนช่างทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2536
ประวัติการทำงาน
สอนศิลปะ ระดับ ปว.ช. อยู่ 4 ปี ที่โรงเรียนขอนแก่นบริหารธุรกิจ 
ปี 2527-2530 ทำงานตำแหน่งช่างศิลป์ที่เวชนิทัศน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ปี 2530-2536 ทำงานตำแหน่ง ช่างศิลป์-โสต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี 2537-ปัจจุบัน ได้ทำงานในตำแหน่ง ช่างทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รวมอายุในการรับราชการ 31 ปี 
ประวัติการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ปี พ.ศ. 2535 รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ “จัตุลาภรณ์มงกุฎไทย”
ปี พ.ศ. 2537 รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ “จัตุลาภรณ์ช้างเผือก”
ปี พ.ศ. 2555 รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ “เหรียญจักรพรรดิมาลา”
 
ภายในงานจัดให้มีการฉายวิดิทัศน์แทนคำขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ การแสดงโดยคณาจารย์และบุคลากรคณะ การกล่าวคำมุทิตาจิตโดย รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บายศรีสู่ขวัญผูกข้อมืออวยพรผู้เกษียณ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีทั้งศิษย์เก่า คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาตรี บุคลากรคณะ กว่า 300 คน 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Poster : ying | 20 กันยายน 62 11:49:31