» มข. ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ Head and Neck Oncology

 
ฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล กองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ Head and Neck Oncology โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจาก Massachusetts General Hospital (MGH), Harvard Medical School ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ และคณาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการเป็นวิทยากรในงานประชุม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมมอดินแดง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมีแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล นักศึกษาและผู้สนใจจากหลากหลายประเทศ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ กว่า 200 คน 
ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 จัดให้มีพิธีเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ โดย กล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุมโดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ผู้รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกล่าวเปิดงานโดย ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Head and Neck Oncology ภายใต้หัวข้อ  “An Update on Interdisciplinary Approaches” มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบถึงความสำคัญของการจัดการสหสาขาวิชาด้านการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ศีรษะและลำคอ นอกจากนี้มีการนำเสนอข้อมูลและแนวคิดที่ทันสมัยเกี่ยวกับการพัฒนาการรักษาโรคมะเร็งที่ศีรษะและลำคอขั้นสูง เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับการวินิจฉัยและการรักษาโรคมะเร็งที่ศีรษะและลำคอ รวมไปถึงแนวโน้มในอนาคตของโรคมะเร็งที่ศีรษะและลำคอ
สำหรับการประชุมครั้งนี้ เป็นเสมือนอีกหนึ่งเวทีที่สำคัญที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้มาแลกเปลี่ยนความคิด และสร้างเครือข่ายในหลากหลายสาขาวิชา รวมไปถึงได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ด้านการรักษาและนวัตกรรมในการดูแลรักษาผู้ป่วยกับผู้เชี่ยวชาญ โดยผ่านรูปแบบการรับฟังการบรรยาย และการสัมมนาที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์อย่างมากจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากสถาบันชั้นนำทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศอีกด้วย  
สำหรับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาจากหลากหลายสาขาวิชา จำนวน 12 ท่าน ได้แก่
- Dr. Lori J. Wirth, Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School, USA
- Dr. Derrick T. Lin, Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School, USA
- Dr. Maria J. Troulis, Massachusetts General Hospital, Harvard School of Dental Medicine, USA
- Dr. James F. McIntyre, Massachusetts General Hospital/North Shore Cancer Center, Harvard Medical School, USA
- Dr. William C. Faquin, Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School, USA
- Asst. Prof. Aumkhae Sookprasert (ผศ.พญ. เอื้อมแข สุขประเสริฐ), Faculty of Medicine, Khon Kaen University
- Asst. Prof. Patravoot Vatanasapt (ผศ. นพ. ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์), Faculty of Medicine, Khon Kaen University
- Asst. Prof. Palakorn Surakunprapha (ผศ. นพ. พลากร สุรกุลประภา), Faculty of Medicine, Khon Kaen University
- Dr. Suthin Jinaporntham (อ. ทพ. นพ. ดร. สุทิน จินาพรธรรม), Faculty of Dentistry, Khon Kaen University
- Prof. Marlinda Adham, Faculty of Medicine, Universitas Indonesia, Indonesia
- Prof. Cees A. Meeuwis, Erasmus MC–Daniel den Hoed Cancer Center, The Netherlands
- Prof. Alfredo Pontejos, Department of Otolaryngology, University of the Philippines Manila, Philippines
การประชุม “Head and Neck Oncology” เป็นความร่วมมือระหว่างฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล กองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ กอปรกับเพื่อเป็นการฉลองในวาระครบรอบ 40 ปี ของการก่อตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย มุ่งเน้นและส่งเสริมความเป็นนานาชาติ ความเป็นเลิศด้านการศึกษา วิจัยและบริการเกี่ยวกับโรคมะเร็งที่ศีรษะและลำคอ อีกทั้งให้ผู้เข้าร่วมการประชุมมีความรู้ และประสบการณ์ใหม่ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเกี่ยวกับโรคมะเร็งที่ศีรษะและลำคอ เกิดความเข้าใจและการเรียนรู้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ยกระดับด้านการศึกษา วิจัย และบริการ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามสาขาวิชาที่หลากหลาย อันเป็นการสร้างเครือข่ายเพิ่มขึ้น จนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม และประเทศชาติต่อไปในอนาคตอีกด้วย
 
  
  
  
  

Poster : ying | 7 พฤศจิกายน 62 15:39:53ปฏิทินกิจกรรม

Social Network