» ทันตะจัด The 10th Dent KKU Show & Share 2019 ต่อยอดความสำเร็จสู่การพัฒนาองค์กรและสังคม

 

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมดีๆ The 10th Dent KKU Show & Share 2019 ในชื่อตอน “Learn & Leap” (การเรียนรู้แบบก้าวกระโดด) โดยในปีนี้มีบุคลากรคณะส่งผลงานเข้าประกวดจำนวน 12 ผลงาน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
ประเภทนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์  จำนวน 4 ผลงาน ได้แก่ 1. App Unit Service  2.ชุดบูรณะฟันพร้อมมูล  3.ปริ๊นซ์ตัดซองอัตโนมัติ 4. Where’s my asset? ครุภัณฑ์อยู่ที่ไหนไม่ว่าใครก็หาเจอ   และประเภทกระบวนการทำงาน จำนวน 8 ผลงาน ได้แก่ 1.ทีมแรง แซงยุค 4.0  2.แสงสว่างอัจฉริยะ (Lighting Motion)  3.ลด..ลด..แล้วดี  4.กระบวนการส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรับบริการที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์  5.ฟันดีที่โรงเรียน  6.ระบบ QR Code ในการติดตามความพึงพอใจ การใช้บริการโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มข.  7. Save paper & Save time  8.จ่ายผู้ป่วยออนไลน์ ง่ายนิดเดียว 
ผลการประกวด The 10th Dent KKU Show & Share 2019 ประเภทกระบวนการทำงาน 
รางวัลชนะเลิศ คือ แสงสว่างอัจฉริยะ (Lighting Motion) เจ้าของผลงาน คือ สถาบัน สมมิตร   พิบูรณ์ เหง้าณี  ศานิต บัวนิล จากงานวิจัย บัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ 
รางวัลที่สอง คือ ลด..ลด..แล้วดี เจ้าของผลงาน คือ ยุคนธร แทนวิสุทธิ์ จากหน่วยจ่ายกลาง โรงพยาบาลทันตกรรม
รางวัลที่สาม คือ Save paper & save time เจ้าของผลงาน คือ ศุกร์สวัสดิ์ แสนประเสริฐ จากคลินิกทันตกรรมพิเศษ โรงพยาบาลทันตกรรม

ผลการประกวด The 10th Dent KKU Show & Share 2019 ประเภทนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์
รางวัลชนะเลิศ  คือ ปริ๊นตัดซองอัตโนมัติ เจ้าของผลงานคือ ทีมงานจากคลินิก
ทันตกรรมรวม 1-2 โรงพยาบาลทันตกรรม
รางวัลที่สอง คือ ชุดบูรณะฟันพร้อมมูล เจ้าของผลงานคือ กัลยา ดังอุโฆษ และทีมงาน จาก คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ โรงพยาบาลทันตกรรม
รางวัลที่สาม คือ App Unit Service เจ้าของผลงานคือ ศุภฤกษ์ ตีเมืองซ้าย  วีระพงษ์ เหล่าประเสริฐ  ชุลีพร สุปัญญา และประทุมมา ทาแดง จากฝ่ายบริหาร และฝ่ายโรงพยาบาล
ทันตกรรม

รศ.ดร.ทพ.จรินทร์ ปภังกรกิจ ประธานโครงการ กล่าวว่า “คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้กำหนดจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ “The 10th Dent KKU Show & Share 2019” เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากร ได้นำผลงานที่ประสบผลสำเร็จมาเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  ซึ่งได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 10 แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงาน บุคลากร ได้นำผลงานที่ประสบผลสำเร็จมานำเสนอเผยแพร่ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ความสำเร็จ ความภาคภูมิใจของคณะ/หน่วยงาน สร้างเครือข่ายในการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ ครั้งนี้ กำหนดให้ผู้ส่งผลงานใช้วิธีการนำเสนอแบบ speed presentation ใช้เวลา 3 นาที และถาม/ตอบ ใช้เวลา 3 นาทีต่อชิ้นงาน สำหรับประเภทผลงานที่ส่งเข้าร่วมโดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทกระบวนการทำงานและประเภทนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ลักษณะผลงานที่ส่งเข้าประกวดนั้น ต้องเป็นผลงานที่พัฒนาจากการปฏิบัติงานของรายบุคคล/ทีมงานอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน และมีผลสัมฤทธิ์แล้ว ภายใต้หลักการ Learn & Leap หากผลงานเป็นผลงานเดิมต้องมีการพัฒนาและต่อยอดผลงาน และในปี 2562 มีผู้ส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ความสำเร็จและความภาคภูมิใจ ครั้งนี้รวมจำนวน 12 ผลงานโดย ประเภทกระบวนการทำงาน  จำนวน  8 ผลงาน ประเภทนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์   จำนวน  4 ผลงาน แต่ละประเภทจะมีรางวัลตั้งแต่รางวัลชนะเลิศ-รางวัลที่สาม จำนวนประเภทละ 3 รางวัลด้วยกัน”
รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีกล่าวว่า “เป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งเมื่อทราบว่าโครงการนี้ได้จัดอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 10 แล้ว ทำให้ดิฉันภูมิใจและปรามปลื้มเป็นอย่างมาก ที่ได้เห็นการพัฒนาที่เกิดขึ้นในคณะทันตแพทยศาสตร์ โดยเฉพาะการพัฒนาด้านศักยภาพของบุคลากร ที่ได้นำวิวัฒนาการของการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตนเอง       ในงานประจำ นำมารวบรวมอย่างเป็นระบบทำให้เกิดแนวคิดที่    รวบยอดสามารถมาพัฒนางาน และสร้างสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม    ใหม่ ๆ มาใช้กับงาน ตลอดจนนำมาพัฒนาองค์กรได้อย่างดีเยี่ยม   ซึ่งวัดได้จากผลงานที่ส่งเข้าประกวดในวันนี้เป็นจำนวนมาก ผลงานแต่ละชิ้นเกิดจากความคิดริเริ่ม และประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงาน นำมาสู่การพัฒนา จนเกิดผลงานด้านการสร้างแนวคิดใหม่        สร้างระบบการปฏิบัติได้อย่างเป็นขั้นตอน เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดทำวัสดุอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ประโยชน์ได้จริง ซึ่งทั้งหมดมาจากการสร้างองค์ความรู้ของแต่ละท่าน หรือร่วมกันสร้างองค์ความรู้เป็นทีม ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน และผู้อื่นที่ต้องการจะเรียนรู้อย่างแท้จริง ขอขอบคุณบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ทุกท่าน  ที่รวมแรงรวมใจกันจนสามารถจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ครั้งนี้ให้เกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรสายสนับสนุนซึ่งถือว่าเป็นกำลังสำคัญของคณะที่จะช่วยขับเคลื่อนผลักดันให้คณะบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้”

คณะทันตแพทยศาสตร์ ยังคงเดินหน้าในการพัฒนาคน พัฒนางาน และต่อยอดแนวความคิดสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์แก่องค์กรและสังคมอย่างต่อเนื่อง ต่อไป 
 

  

  

  

  

  

   

   

  

 

ภาพ/ข่าว โดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะทันตแพทยศาสตร์ มข.

 


Poster : ying | 14 พฤศจิกายน 62 16:21:59ปฏิทินกิจกรรม

Social Network