» คณะทันตแพทย์ ร่วมแสดงความยินดี บัณฑิตทันตแพทย์ รุ่น 34

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีมุทิตาสถาบันและรับใบประกอบวิชาชีพทันตกรรม บัณฑิตทันตแพทย์ รุ่นที่ 34 และร่วมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต พร้อมถ่ายภาพร่วมกับคณาจารย์ โดยภายในงานมีการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่
บัณฑิตทันตแพทย์เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง
ได้แก่ นางสาวกมลลักษณ์ ตุรงค์สมบูรณ์
บัณฑิตทันตแพทย์เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ได้แก่
1 นางสาวเสาวลักษณ์ นพไพสิฐ
2 นางสาวณิชกมล เฮงประสิทธิ์
3 นายจิรกิตติ์ ประมวลพรสถิต
4 นางสาวธนาภรณ์ นีละกาญจน์
5 นายชยางกูร สมสายผล
6 นางสาวณัชชา ประเสริฐเจริญสุข
7 นางสาวเตชินี เธียรชัยฐิติพันธุ์
8 นางสาวคคนางค์ คำมูล
9 นางสาวสิริวิสาข์ ชิตามระ
10 นายชนกนนท์ บุญเพิ่ม
11 นายศุภัทรวิชญ์ เหมะธุรินทร์
12 นางสาววนิดา อัครโชติสกุล
13 นางสาวพัชราภรณ์ ฟูศรีนวล
นอกจากนี้บัณฑิตทันตแพทย์ รุ่นที่ 34 ยังได้มอบเงินบริจาคจำนวน 48,000 บาท ให้แก่คณะ คือ บริจาคเงินเข้ากองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า จำนวน 10,000 บาท , บริจาคเงินทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ จำนวน 15,000 บาท , บริจาคเงินเข้ากองทุนผู้ป่วยมะเร็งช่องปากฯ จำนวน 20,000 บาท และ บริจาคเงินสโมสรนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 3,000 บาท โดย รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีเป็นผู้แทนรับมอบ
คณะทันตแพทยศาสตร์ ขอร่วมชื่นชมยินดีและขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Poster : ying | 3 ธันวาคม 62 09:23:42ปฏิทินกิจกรรม

Social Network