» ผู้บริหาร

ผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์
คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์

ผศ.ทพญ.อโนมา รัตนะเจริญธรรม
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ทพญ.ภัทรมน รัตนาพันธุ์
รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรม

ผศ.ดร.ทพญ.รัชฎา ฉายจิต
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์


ผศ.ดร.ทพ.อชิรวุธ สุพรรณเภสัช
รองคณบดีฝ่ายการศึกษา

 

ผศ.ดร.ทพ.ฑีฆายุ พลางกูร จอร์นส
รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษา
และวิเทศสัมพันธ์

ผศ.ทพญ.อาภาภรณ์ ภาษาสุข
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

​ผศ.ดร.ทพญ.อุทัยวรรณ อารยะตระกูลลิขิต
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรม

อ.ดร.ทพ.ศุภวิชญ์ หมอกมืด
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์

ผศ.ทพญ.กุลวรา ธาริยะ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา

ผศ.ดร.ทพญ.สุพรรณิการ์ เรืองศรี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์

 

 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะทันตแพทยศาสตร์

รศ.ทพ.ดนัย ยอดสุวรรณ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน

หัวหน้าสาขาวิชาประจำคณะทันตแพทยศาสตร์

รศ.ดร.ทพ.จรินทร์ ปภังกรกิจ
หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก

รศ.ดร.ทพญ.ปัทมา ชัยเลิศวณิชกุล
หัวหน้าสาขาวิชาทันตกรรมบูรณะ

ผศ.ทพ.วัชรินทร์ หอวิจิตร
หัวหน้าสาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์

รศ.ดร.ทพ.พูนศักดิ์ ภิเศก
หัวหน้าสาขาทันตกรรมป้องกัน

ผศ.ทพ.ศิริพงศ์ สิทธิสมวงศ์
หัวหน้าสาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะทันตแพทยศาสตร์

นายวิชาญ ธรรมวิรัตน์
ปฏิทินกิจกรรม

Social Network