» ผู้บริหาร

ผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์
คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์

ผศ.ทพญ.อโนมา รัตนะเจริญธรรม
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ทพญ.ภัทรมน รัตนาพันธุ์
รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรม

ผศ.ดร.ทพญ.ปรมาภรณ์ กลั่นฤทธิ์
รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษา
และวิเทศสัมพันธ์

ผศ.ดร.ทพ.อชิรวุธ สุพรรณเภสัช
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์

ผศ.ดร.ทพญ.สุพรรณิการ์ เรืองศรี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อ.ดร.ทพญ.รัชฎา ฉายจิต
รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ

ผศ.ทพญ.อาภาภรณ์ ภาษาสุข
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

อ.ดร.ทพญ.จันทร์ธิดา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.ทพ.ฑีฆายุ พลางกูร จอร์นส
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

อ.ดร.ทพญ.ปฏิมาพร พึ่งชาญชัยกุล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา

ผศ.ทพญ.กุลวรา ธาริยะ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์

ผศ.ดร.ทพญ.อุทัยวรรณ อารยะตระกูลลิขิต
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรม

รศ.ดร.ทพ.ธีระศักดิ์ ดำรงรุ่งเรือง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

 

 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะทันตแพทยศาสตร์

 
 

 

รศ.ดร.ทพ. จรินทร์ ปภังกรกิจ
กรรมการจากอาจารย์ประจำคณะ
 
     
     

 

หัวหน้าภาควิชาประจำคณะทันตแพทยศาสตร์

 

 

อ.ดร.ทพ.ไชยวุฒิ พฤกษ์งามพันธ์
หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์
 

อ.ดร.ทพญ.วิไลพร สุตันไชยนนท์
หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมชุมชน

รศ.ดร.ทพญ.แสงโสม ประเจเนย์
หัวหน้าภาควิชาปริทันตวิทยา 

ผศ.ทพญ.จินดา เลิศศิริวรกุล
หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก

รศ.ทพญ.เพ็ญศรี โพธิภักดี
หัวหน้าภาควิชาวินิจฉัยโรคช่องปาก

ผศ.ดร.ทพญ.อังสนา ใจแน่น
หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมบูรณะ 

รศ.ดร.ทพญ.อาริยา รัตนทองคำ
หัวหน้าภาควิชาชีววิทยาช่องปาก

ผศ.ทพ.พูนศักดิ์ ภิเศก
หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน

ผศ.ทพ.ศิริพงศ์ สิทธิสมวงศ์
หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก
และกระดูกขากรรไกร

 

ผู้อำนวยการกองบริหารงาน
คณะทันตแพทยศาสตร์

 

นายวิชาญ ธรรมวิรัตน์