» ผู้บริหาร

ผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์
คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์

ผศ.ทพญ.อโนมา รัตนะเจริญธรรม
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.ทพ.อชิรวุธ สุพรรณเภสัช
รองคณบดีฝ่ายการศึกษา

ผศ.ดร.ทพ.ฑีฆายุ พลางกูร จอร์นส
รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษา
และวิเทศสัมพันธ์

ผศ.ดร.ทพญ.รัชฎา ฉายจิต
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์
 

ผศ.ทพญ.ภัทรมน รัตนาพันธุ์
รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรม


ผศ.ทพญ.อาภาภรณ์ ภาษาสุข
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร


ผศ.ทพญ.กุลวรา ธาริยะ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา

ผศ.ดร.ทพญ.สุพรรณิการ์ เรืองศรี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์

อ.ดร.ทพ.ศุภวิชญ์ หมอกมืด
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์

ผศ.ดร.ทพญ.อุทัยวรรณ อารยะตระกูลลิขิต
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรม

 

 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะทันตแพทยศาสตร์


รศ.ทพ.ดนัย ยอดสุวรรณ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน

หัวหน้าสาขาวิชาประจำคณะทันตแพทยศาสตร์

ผศ.ทพ.วัชรินทร์ หอวิจิตร
หัวหน้าสาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์

รศ.ดร.ทพญ.ปัทมา ชัยเลิศวณิชกุล
หัวหน้าสาขาวิชาทันตกรรมบูรณะ 

รศ.ดร.ทพ.จรินทร์ ปภังกรกิจ
หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก

ผศ.ทพ.พูนศักดิ์ ภิเศก
หัวหน้าสาขาทันตกรรมป้องกัน

ผศ.ทพ.ศิริพงศ์ สิทธิสมวงศ์
หัวหน้าสาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก
และแม็กซิลโลเฟเชียล

ผู้อำนวยการกองบริหารงาน
คณะทันตแพทยศาสตร์

 

นายวิชาญ ธรรมวิรัตน์