» วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

คณะทันตแพทยศาสตร์ชั้นนำแห่งอาเซียน

เป้าหมาย "คณะทันตแพทยศาสตร์ อันดับ 1 ใน 3 ของอาเซียน"

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

2. สร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ

3. ให้บริการวิชาการและวิชาชีพทันตกรรมแก่สังคม

อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่พึงพอใจแก่ผู้รับบริการ

4. สืบสานประเพณี และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5. บริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ดี

เพื่อให้เกิดบรรยากาศการทำงานที่มีความสุข

 

 • วันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์

  วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2522   

   
 • สีประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ 

  สีม่วง เป็นสีของดอกบัวสุทธาสิโนบล 

   
 • อัตลักษณ์

“บัณฑิตมีความรับผิดชอบพร้อมทำงาน”

 • เอกลักษณ์          

“คณะทันตแพทยศาสตร์แห่งภาคอีสานที่เชี่ยวชาญโรคช่องปาก”

 
ปฏิทินกิจกรรม

Social Network