» ปริญญาตรี

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

1.  ชื่อหลักสูตร

        ภาษาไทย :       ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

   ภาษาอังกฤษ :  Doctor of Dental Surgery Program

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :      ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :       ท.บ.

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Dental Surgery 

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :  D.D.S.

3.  โครงสร้างหลักสูตร

    3.1        จำนวนหน่วยกิต       รวมตลอดหลักสูตร         234  หน่วยกิต

                3.1.1     หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                     30  หน่วยกิต

                3.1.2     หมวดวิชาเฉพาะ                           198  หน่วยกิต

                            วิชาพื้นฐานวิชาชีพ                          60  หน่วยกิต

                            วิชาชีพ                                      138  หน่วยกิต

                  3.1.3  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า              6  หน่วยกิต

    3.2    แผนการศึกษา

       ปีที่ 1            ภาคการศึกษาที่ 1                                                        หน่วยกิต

    000 101  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                                                       3(3-0-6)

                 English for Communication   

    000 168  การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา                                              3(3-0-6)

                 Critical Thinking and Problem Solving

    000 130  ทักษะการรู้สารสนเทศ                                                              3(3-0-6)

                 Information Literacy Skill                                                     

    311 105  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ                                                                 3(3-0-6)

                 Biological Science

    311 106   ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ                                                    1(0-3-2)

                 Biological Science Laboratory

    312 112   เคมีอินทรีย์พื้นฐาน                                                                  3(3-0-0)

                  Basic Organic Chemistry 

    312 113   ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พื้นฐาน                                                      1(0-3-0)

                  Basic Organic Chemistry Laboratory

    315 115   ฟิสิกส์พื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1                                  1(1-0-2)

                  Basic Physics for Medical Science I

    315 116   ฟิสิกส์พื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์  2                                 2(2-0-4)

                   Basic Physics for Medical Science II

    315 181  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1                                                            1(0-3-0)

                  General Physics Laboratory I

    564 121  วิชาชีพทันตแพทย์ขั้นแนะนำ                                                         1(0-3-1)

                 Introduction to Dental Profession

                                  รวมจำนวนหน่วยกิต ลงทะเบียนเรียน                           22  หน่วยกิต

                                  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม                                       22  หน่วยกิต

 

   ปีที่ 1                    ภาคการศึกษาที่ 2                                                            หน่วยกิต

    000 102   ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1                                                    3(3-0-6)                                        

                   English for Academic Purposes I    

    000 132  ชีวิตกับสุนทรียะ                                                                    3(3-0-6)

                 Life and Aesthetics   

    000 145  ภาวะผู้นำและการจัดการ                                                           3(3-0-6)

                 Leadership and Management

    000 146  ความสุขของชีวิต                                                                   3(3-0-6)

                 Happiness of Life                                                               

    000 155   พันธะทางสังคมของพลเมือง                                                      3(3-0-6)

                 Civic Engagement     

    361 215   มหกายวิภาคศาสตร์ทั่วไป                                                         5(4-4-0)

                 General Gross Anatomy

    361 245   จุลกายวิภาคศาสตร์                                                                 3(2-4-1)

                 Microanatomy

    xxx xxx   วิชาเลือกเสรี                                                                                3

                                  รวมจำนวนหน่วยกิต ลงทะเบียนเรียน                          26  หน่วยกิต

                             รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม                                          48  หน่วยกิต

 

    ปีที่ 2        ภาคการศึกษาที่ 1                                                                หน่วยกิต

    000 103   ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2                                                       3(3-0-6)

                 English for Academic Purposes II         

    361 225  ประสาทกายวิภาคศาสตร์                                                              3(2-4-0)

                  Neuroanatomy

    361 235  วิทยาเอ็มบริโอ                                                                          1(1-0-0)

                   Embryology

    363 215   ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์                         5(4-4-1)

                   Biochemistry and Molecular Biology for Dental Students

    367 215   สรีรวิทยาสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์                                              5(4-4-0)

                Physiology for Dental Students

    563 201  ทันตกายวิภาคศาสตร์และการสบฟันพื้นฐาน                                       2(1.5-1.5-2)

                 Dental Anatomy and Basic Occlusion             

    564 201   การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก                                                       2(2-0-4)

                 Oral Health Promotion

    569 201   รังสีวิทยาช่องปาก กระดูกขากรรไกรและใบหน้า 1                             1(1-0-2)

                   Oral and Maxillofacial  Radiology I         

    xxx xxx    วิชาเลือกเสรี                                                                               3

                              รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน                               25    หน่วยกิต

                               รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม                                          73    หน่วยกิต

 

    ปีที่ 2       ภาคการศึกษาที่ 2                                                                 หน่วยกิต

    000 172   ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม                                                                 3(3-0-6)

                   Life and Environment

    362 215   จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์                   4(3-4-5)

                   Microbiology and Immunology for Dental Students

    364 215     ปรสิตวิทยาสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์                                         2(1.5-2-0)

                    Parasitology for Dental Students

    365 330  พยาธิวิทยาทั่วไป                                                                      2(2-0-0)

                  General Pathology

    365 350   ปฏิบัติการพยาธิวิทยา                                                                 1(0-2-1)

                   Pathology Laboratory

    366 215  เภสัชวิทยาสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ 1                                           2(2-0-0)

                  Pharmacology for Dental Students I

    563 202   กายวิภาคศาสตร์และมิญชวิทยาช่องปาก                                          2(1.5-1.5-2)

                   Oral Anatomy and Histology                                            

    564 222   ปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก                                                    1(0-3-1)

                Oral Health Promotion Laboratory

    567 201  ทันตวัสดุ                                                                                   2(2-0-4)

                Dental Materials

    567 202  ทันตกรรมบดเคี้ยว                                                                        1(1-0-2)

                 Occlusion

    569 202   รังสีวิทยาช่องปาก กระดูกขากรรไกรและใบหน้า  2                                1(1-0-2)

                Oral and Maxillofacial  Radiology   II         

                              รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน                                21  หน่วยกิต

                              รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม                                          94  หน่วยกิต

 

    ปีที่ 3       ภาคการศึกษาที่ 1                                                                 หน่วยกิต

    050 107   ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพสาธารณสุข                                          3(3-0-6)

                English for Public Health Profession

    365 340  พยาธิสรีรวิทยา                                                                         2(2-0-0)

                Pathophysiology

    366 325  เภสัชวิทยาสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ 2                                           3(3-0-0)

                 Pharmacology for Dental Students II

    370 315  จิตเวชศาสตร์สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์                                            1(1-0-0)

                Psychiatry for Dental Students

    563 303   ชีววิทยาช่องปาก                                                                        2(2-0-4)

                   Oral Biology

    564 302   สาธารณสุขสำหรับทันตแพทย์                                                           2(2-0-4)

                   Public Health for Dentists             

    565 301   ทันตกรรมหัตถการ 1                                                                     1(1-0-2)

                   Operative Dentistry  I

565 302 ทันตวัสดุในงานทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์                                 1(1-0-2)

            Dental Materials used in Operative  Dentistry and Endodontics
565 321   ปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ 1                                                          2(0-6-3)

                    Operative Dentistry Laboratory I

    566 301   ศัลยศาสตร์ทั่วไปสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์                                           2(2-0-4)

                   General Surgery for Dental Students

    566321   ปฏิบัติการปรีคลินิก                                                                          1(0-3-1)

                 Preclinical Practice I

    567 303   ฟันเทียมทั้งปาก 1                                                                         1(1-0-2)

                 Complete Denture I  

    567 321   ปฏิบัติการสบฟันตามหน้าที่                                                               1(0-3-1)

                  Functional Occlusion  Laboratory 

    567 322   ปฏิบัติการฟันเทียมทั้งปาก 1                                                             1(0-3-1)

                 Complete Denture Laboratory I

    568 301   โรคปริทันต์                                                                                  1(1-0-2)

                Periodontal Diseases

    569 303  พื้นฐานการวินิจฉัยโรคช่องปาก                                                              1(1-0-2)                                        

                 Basics in Oral Diagnosis  

                             รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน                                                 25   หน่วยกิต

                             รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม                                                          119  หน่วยกิต

 

    ปีที่ 3       ภาคการศึกษาที่ 2                                                                         หน่วยกิต

    379 410   อายุรศาสตร์ทั่วไป                                                                            2(2-0-0)

                   General Medicine

561 321 ปฏิบัติการปรีคลินิก  2                                                                              1(0-3-1)

                 Preclinical Practice  II

    562 301   ทันตกรรมป้องกัน                                                                              1(1-0-2)

                 Preventive Dentistry 

    563 321   ปฏิบัติการทันตกรรมป้องกัน                                                                  1(0-3-1)

                   Preventive Dentistry Practice

    564 323   วิทยาศาสตร์สุขภาพแบบบูรณาการภาคสนาม                                                2(0-6-3)

                   Integrated Health Science Field Work  

    565 303  ทันตกรรมหัตถการ 2                                                                              1(1-0-2)

                   Operative Dentistry  II

565 304   โรคของฟันที่เกี่ยวข้องกับงานทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์                      1(1-0-2)

                   Dental Diseases Associated with Operative Dentistry and Endodontics 

    565 322   ปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ 2                                                                  1(0-3-1)

                 Operative Dentistry Laboratory II

    566 302   ศัลยศาสตร์ช่องปากพื้นฐาน                                                                      2(2-0-4)

                  Basic Oral Surgery

    566 303  ทันตกรรมโรงพยาบาล 1                                                                          2(1-2-2)

                  Hospital Dentistry I

    567 304   ฟันเทียมทั้งปาก 2                                                                                 1(1-0-2)

                   Complete Denture II

    567 323   ปฏิบัติการฟันเทียมทั้งปาก 2                                                                     1(0-3-1)

                  Complete Denture Laboratory II

    568  302  ปริทันต์บำบัดอนุรักษ์                                                                                1(1-0-2)

                  Conservative Periodontal Treatment

    569 304   โรคของฟันและกระดูกขากรรไกร                                                                    3(2-3-5)

                   Diseases of Teeth and Jaw Bones

                             รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน                                                 20   หน่วยกิต

                              รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม                                                          139 หน่วยกิต

 

    ปีที่ 4     ภาคการศึกษาที่ 1                                                                        หน่วยกิต

    563 404   การจัดการความเจ็บปวดบริเวณช่องปากและใบหน้า                                 1(1-0-2)

                   Orofacial  Pain  Management

    564 403   วิทยาการระบาดช่องปาก                                                                 2 (2-0-4)

                    Oral Epidemiology

    565 405   วิทยาเอ็นโดดอนต์ 1                                                                       1(1-0-2)

                    Endodontology I

    565 423   ปฏิบัติการวิทยาเอ็นโดดอนต์                                                              2(0-6-3)

                   Endodontology  Laboratory

    565 431  คลินิกทันตกรรมบูรณะ 1                                                                     2(0-6-3)***

                 Restorative Dental Clinic I

    566 404   ผ่าตัดเล็กในช่องปาก                                                                        1(1-0-2)

                Minor Oral Surgery

    566 405   ทันตกรรมโรงพยาบาล 2                                                                     2(2-0-4)

                Hospital Dentistry II

    566 431   คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 1                                                                2(0-6-3)***

                 Oral Surgery Clinic I

    567 405   ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ 1                                                                   1(1-0-2)

                 Removable Partial Dentures I 

    567 406   ทันตกรรมประดิษฐ์ติดแน่น 1                                                                  1(1-0-2)

                   Fixed  Prosthodontics I

    567 424  ปฏิบัติการฟันเทียมบางส่วนถอดได้ 1                                                          1(0-3-1)

                   Removable Partial Denture Laboratory I         

    567 425   ปฏิบัติการทันตกรรมประดิษฐ์ติดแน่น 1                                                       1(0-3-1)

                   Fixed  Prosthodontic Laboratory I

    567 431   คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 1                                                                    2(0-6-3)***

                    Prosthodontic Clinic I

    568 431   คลินิกปริทันต์ 1                                                                                 2(0-6-3)***

                   Periodontic Clinic I

    569 405   โรคของเนื้อเยื่ออ่อนในช่องปาก                                                               3(2-3-5)    

                   Diseases of Oral soft Tissues

    569 431  คลินิกวินิจฉัยโรคช่องปาก 1                                                                    1(0-3-1)***

                 Oral  Diagnosis Clinic I   

    569 432   คลินิกรังสีวิทยาช่องปาก 1                                                                     1(0-3-1)***

                  Oral Radiology Clinic I

                              รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน                                        26    หน่วยกิต

                             รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม                                                  165  หน่วยกิต

 

    ปีที่ 4       ภาคการศึกษาที่ 2                                                                        หน่วยกิต

    516 201   ชีวสถิติ                                                                                       3(3-0-0)

                   Biostatistics

561 401    ทันตกรรมจัดฟันขั้นพื้นฐาน                                                                    1(1-0-2)

                   Basic Orthodonitcs

    562 402   ทันตกรรมสำหรับเด็กขั้นพื้นฐาน                                                           1(1-0-2)

                   Basic  Pediatric Dentistry

    562 421   ปฏิบัติการทันตกรรมสำหรับเด็ก                                                            1(0-3-1)

                   Pediatric Dentistry Laboratory

    564 424  คอมพิวเตอร์ทางทันตกรรม                                                                   1(0-3-1)

                   Computer in Dentistry   

    566 406  ศัลยกรรมช่องปาก ขากรรไกร และใบหน้า 1                                               1(1-0-2)

                  Oral and Maxillofacial Surgery I

    567 407  ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ 2                                                                    1(1-0-2)

                 Removable Partial Dentures II

    567 408  ทันตกรรมประดิษฐ์ติดแน่น 2                                                                  1(1-0-2)

                  Fixed Prosthodontics II

    567 426   ปฏิบัติการฟันเทียมบางส่วนถอดได้ 2                                                       1(0-3-1)

                   Removable Partial Denture Laboratory II         

    567 427   ปฏิบัติการทันตกรรมประดิษฐ์ติดแน่น 2                                                     1(0-3-1)

                   Fixed Prosthodontic Laboratory II

    568 403   ศัลยกรรมปริทันต์                                                                               1(1-0-2)

                   Periodontal Surgery

    569 406   การวินิจฉัยจำแนกโรคช่องปาก                                                              1(1-0-2)

                   Differential Oral Diagnosis

                                         รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน                             14    หน่วยกิต

                                       รวมจำนวนหน่วยกิต                                                179    หน่วยกิต

 

    ปีที่ 5       ภาคการศึกษาที่ 1                                                                              หน่วยกิต

    373 515  วิสัญญีวิทยาสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์                                                 1(1-0-0)

                 Anesthesiology for Dental Students

    551 501   ระเบียบวิธีวิจัยทางทันตกรรม                                                              2(2-0-4)

                  Dental Research Methodology

    561 502   ทันตกรรมจัดฟันป้องกันและทันตกรรมจัดฟันระยะแรก                                 1(1-0-2)

                  Preventive and Interceptive Orthodontics

    561 531  คลินิกทันตกรรมจัดฟัน                                                                    1(0-3-1)***

                  Orthodontic Clinic

    562 503   การจัดการทางทันตกรรมในผู้ป่วยเด็ก                                                    1(1-0-2)

                   Dental Management of Child Patients

    562 531   คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก 1                                                            2(0-6-3)***

                  Pediatric Dentistry Clinic I

    563 531   คลินิกความเจ็บปวดบริเวณช่องปากและใบหน้า                                         1(0-3-1)***

                    Orofacial Pain Clinic

    564 504  โครงการทันตกรรมโรงเรียน                                                                    2(1-3-3)***

                    School Dental Program

    564 505   จรรยาบรรณและทันตนิติเวช                                                                   1(1-0-2)

                   Code of Conduct and Forensic Dentistry  

    565 506  วิทยาเอ็นโดดอนต์ 2                                                                            1(1-0-2)

                 Endodontology II

    565 532  คลินิกทันตกรรมบูรณะ 2                                                                       3(0-9-4)***

                   Restorative Dental Clinic II

    566 507  ศัลยกรรมช่องปาก ขากรรไกร และใบหน้า 2                                                  1(1-0-2)

                  Oral and Maxillofacial Surgery II

    566 532  คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 2                                                              3(0-9-4)***

                 Oral Surgery Clinic II

    567 532   คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 2                                                             2(0-6-3)***

                   Prosthodontic  Clinic II

    568 532  คลินิกปริทันต์ 2                                                                           2(0-6-3)***

                  Periodontic Clinic II

    569 533   คลินิกวินิจฉัยโรคช่องปาก 2                                                            1(0-3-1)***

                  Oral  Diagnosis Clinic II  

    569 534  คลินิกรังสีวิทยาช่องปาก 2                                                                1(0-3-1)***

                  Oral Radiology Clinic II

                                        รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน                              26   หน่วยกิต

                                รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม                                                205 หน่วยกิต

 

    ปีที่ 5       ภาคการศึกษาที่ 2                                                                         หน่วยกิต

    551 521   โครงการวิจัยทางทันตกรรม 1                                                                1(0-3-3)

                  Dental Research Project I

    564 506   ระบบงานทันตสาธารณสุข                                                                     1(1-0-2)

               Dental Public Health System   
567 509  การฟื้นฟูสภาพช่องปาก                                                                         1(1-0-2)

                   Oral Rehabilitation  

    568 504   ปริทันต์บำบัดสัมพันธ์                                                                           1(1-0-2)

                 Therapeutic Related Periodontics

                  รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน                                                   4  หน่วยกิต

                                  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม                                          209 หน่วยกิต

 

    ปีที่ 6       ภาคการศึกษาที่ 1                                                                         หน่วยกิต

    551 622   โครงการวิจัยทางทันตกรรม 2                                                             2(0-6-3)

                   Dental Research Project II

    552 631  คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 1                                                                 3(0-9-4)

                  Comprehensive Dental Clinic I                                                                                           

    561 691   สัมมนาผู้ป่วยทางทันตกรรมจัดฟัน                                                         1(1-0-2)

                  Seminar Cases in Orthodontics

    562 632   คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก 2                                                              2(0-6-3)

                  Pediatric Dentistry Clinic II

    564 691   ทันตกรรมป้องกันแบบบูรณาการ                                                          1(1-0-2)

                 Integrated Preventive Dentistry

    566 633   คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 3                                                              2(0-6-3)

                 Oral Surgery Clinic III

    567 610   ทันตกรรมรากเทียมขั้นพื้นฐาน                                                             1(1-0-2)

                 Basic Implant Dentistry

    567 611   ทันตกรรมผู้สูงอายุ                                                                           1(1-0-2)

                Geriatric Dentistry

    567 628   ปฏิบัติการทันตกรรมรากเทียม                                                              1(0-3-1)

                 Implant Dentistry Laboratory

                           รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน                                          14   หน่วยกิต

                                       รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม                                      223  หน่วยกิต

 

 

    ปีที่ 6       ภาคการศึกษาที่ 2                                                                         หน่วยกิต

    552 632  คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 2                                                                  3(0-9-4)

                 Comprehensive Dental Clinic II

    552 633   ทันตกรรมโรงพยาบาล 3                                                                    4(0-12-6)

                  Hospital Dentistry III

    564 625   ทันตกรรมชุมชนภาคสนาม                                                                  4(0-12-6)

                Community Dentistry Field Work 

                             รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน                                          11   หน่วยกิต

                              รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม                                                  234  หน่วยกิต

            หมายเหตุ      ***  เป็นรายวิชาคลินิก (เปิดสอนตลอดปี)  

 

4. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

4.1 ปรัชญา

หลัก สูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2554) มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านทันตแพทยศาสตร์ มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ พร้อมสำหรับการทำงาน การแก้ปัญหาและการพัฒนาความรู้ในสาขาวิชาการ/วิชาชีพทันตแพทย์ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการ/วิชาชีพ เข้าใจในสถานการณ์ของโลกและสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายและเปลี่ยน แปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมและตลาดงานในอนาคต

4.2 วัตถุประสงค์

           หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้

           4.2.1 ดำรงตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ และประพฤติตามจรรยาบรรณ

                  แห่งวิชาชีพทันตกรรม

           4.2.2  มีความรอบรู้ในสาขาทันตแพทย์ศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการประยุกต์ใช้ในการประกอบ

                  วิชาชีพทันตกรรมได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

           4.2.3 สามารถดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และดูแลรักษาผู้ป่วยทางทันตกรรมแบบองค์รวมทั้ง

                   รายบุคคล รายกลุ่มและในชุมชนตามมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม

           4.2.4 คำนึงถึงประโยชน์และสิทธิของผู้ป่วยเป็นสำคัญ  โดยปฏิบัติต่อผู้ป่วยอย่างเท่าเทียมกันด้วยความเห็นอก

                   เห็นใจ และตระหนักในคุณค่าความเป็นมนุษย์

           4.2.5  ตระหนักถึงข้อจำกัดและระดับสมรรถนะของตน รวมทั้งพิจารณาส่งต่อผู้ป่วยอย่างเหมาะสม

           4.2.6  สื่อสารปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วย ผู้ร่วมงานและสาธารณชนด้วยความสุภาพ นุ่มนวลและให้เกียรติ รวมทั้ง

                    มีภาวะผู้นำและทำงานเป็นกลุ่มได้

           4.2.7  มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและทำงานเป็นกลุ่มได้

           4.2.8  สืบค้น ประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณ

                    และนำไปประยุกต์ในการประกอบวิชาชีพ

          4.2.9  มีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งพัฒนาองค์กรวิชาชีพทันตกรรม

 
ปฏิทินกิจกรรม

Social Network