» โครงสร้างรายวิชา

การเรียนการสอน         

หลักสูตร 

วิธีการจัดการศึกษา 

บริการส่งเสริมการเรียนรู้ 

และบริการทางการศึกษา 

ประกาศนียบัตรนักเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ 

การสอนบรรยาย และฝึกปฏิบัติการในคลินิก การนำเสนอในกลุ่มย่อย 

สื่อการเรียนการสอน ประเภท Power Point  โมเดลตัวอย่าง  ฟันของจริง 

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

การสอนบรรยาย และปฏิบัติการ การสัมมนากลุ่มย่อย การนำเสนอผลงานต่อกรรมการและชุมชน รวมถึงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

สื่อการเรียนการสอน และเครื่องมือต่างๆ  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย การพัฒนานักศึกษาโดยการพาไปศึกษาดูงานและแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

-หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

-หลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน ระดับวุฒิบัตร 

-หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ช่องปาก 

การสอนบรรยาย  การฝึกทักษะด้านการวิจัยและปฏิบัติการ การฝึกทักษะประสบการณ์วิชาชีพภาคสนาม  การสัมมนากลุ่มย่อย การนำเสนอผลงาน การทำวิจัยและเผยแพร่ผลงานในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ทุนการศึกษา ทุนวิจัย  การพัฒนานักศึกษา โดยการสนับสนุนการเข้าร่วมฝึกอบรมและการประชุมวิชาการต่างๆ  การส่งเสริมการฝึกทักษะภาคสนาม 
ปฏิทินกิจกรรม

Social Network