» เอกสารประชาสัมพันธ์

ผลงานเด่นและความสำเร็จของภาควิชาตลอด 36 ปีที่ผ่านมา 

1.       โครงการสุนทรีสนทนา ร่วมกับ สสส. ปีพุทธศักราช 2552 

2.       โครงการไข้หวัดใหญ่ 2009 ร่วมกับ สสส. ปีพุทธศักราช 2552 

3.       โครงการพัฒนาหลักสูตรนักเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ ร่วมกับ สสส.  ปีพุทธศักราช 2553 

4.       โครงการกีฬาสร้างสุข ร่วมกับ สสส. ปีพุทธศักราช 2553 

5.       โครงการเรียนรู้ที่เป็นสุข ร่วมกับ สสส. ปีพุทธศักราช 2554 

6.       โครงการคลินิกทันตกรรมปลอดบุหรี่ ร่วมกับ สสส. ปีพุทธศักราช 2554 

7.       โครงการเสริมสุขภาพช่องปากในโรงเรียนเด็กพิการ มข. ร่วมกับ สสส. ปีพุทธศักราช 2554 

8.       โครงการเสริมพลังอำนาจ (Empower) แก่ผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยโรคปวดประสาทไทรเจมินัล 

ปีพุทธศักราช 2554 และ 2556 

9.       โครงการรณรงค์ป้องกันอัมพฤกษ์ อัมพาต ปีพุทธศักราช 2555 

10.   โครงการประชุมชมรมชีววิทยาช่องปากแห่งประเทศไทย ปีพุทธศักราช 2555 

11.   ร่วมก่อตั้งคลินิกบำบัดความเจ็บปวดที่ใบหน้าและช่องปาก 

12.   ร่วมก่อตั้งกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านประสาทวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

13.   ร่วมก่อตั้งกลุ่มวิจัยไอโอฟิล์ม คณะทันตแพทยศาสตร์ 

 

การบริการวิชาการและการตรวจรักษา 

1.     บริการออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน 

2.     บริการตรวจรักษา ในคลินิกบำบัดความปวดใบหน้าและช่องปาก 

3.     บริการให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการทำงานวิจัย 

4.     บริการงานรักษาพยาบาล และส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 

 

กลุ่มวิจัยในสังกัดภาควิชา 

          กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านประสาทวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (The Neuroscience Research and Development Group (NRDG), KhonKaen University) จัดตั้งขึ้นโดยมีทิศทางการดำเนินงานในการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านประสาทวิทยาศาสตร์แบบสหสาขาวิชาทั้งในส่วนของวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (basic science research) และวิจัยทางคลินิก (clinical research) ตลอดจนบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ เข้าด้วยกันตามหลักวิทยาศาสตร์ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่สู่สังคม เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและนำไปสู่เวทีประชาคมอาเซียนอย่างเข้มแข็ง โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และมุ่งการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล ที่ตอบสนองความต้องการท้องถิ่น ภายใต้ปรัชญาของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น และบริบทของกลุ่มวิจัยฯ ตลอดจนขับเคลื่อนพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาการและการพัฒนาคุณภาพการการศึกษาวิจัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ผ่านการดำเนินงานของทีมคณาจารย์และนักวิจัยประจำกลุ่มวิจัยอย่างเต็มกำลัง  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์ ดร.ฑีฆายุ พลางกูร จอร์นส เป็นหัวหน้ากลุ่มวิจัยฯ 

 

กิจกรรมการให้ความรู้ด้านวิชาการ 
1. คลินิกบำบัดความเจ็บปวดบริเวณช่องปากและใบหน้า คลินิกโบทูไลนุมทอกซิน 
     และ คลินิกโรคปวดประสาทสมองคู่ที่ 5 
2. ประชุมวิชาการ I-SAN Neurological Diseases ร่วมกับสมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ 
     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
3. การให้บริการวิชาการรณรงค์ป้องกันโรคสมองเสื่อม 
4. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการปัญหาการนอนกรนและการหยุดหายใจ
     ขณะหลับโดยหลักสหสาขาวิชา 
5. โครงการการเสริมพลังอำนาจ (Empower) แก่ผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยโรคปวดเรื้อรัง
     บริเวณช่องปากและใบหน้า 
6. การสนับสนุนการนำเสนอผลงานการวิจัยของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
7. การแลกเปลี่ยนข้อมูลเรียนรู้และการเผยแพร่ผลงานการวิจัยกับเครือข่ายภายใน
     มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

ข้อมูลเพื่อการติดต่อสอบถาม 

          ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

          เลขที่ 123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 40002 

          โทรศัพท์ 0-4320-2405  ต่อ  11281 

          โทรสาร  0-4320-2862 

          Website : http://www.dentistry.kku.ac.th/dt2008/department/dtbio/index.php 
ปฏิทินกิจกรรม

Social Network