» รายวิชาที่เปิดสอน

รหัสวิชา

 

อาจารย์ประจำวิชา

553201

DENTAL MATERIALS I   

ผศ.สุคนธ์ทิพย์

อาวัชนาการ

553302

COMPLETE DENTURE I

ผศ.ดนัย

ยอดสุวรรณ

553322

COMPLETE DENTURE LABORATORY I                           

ผศ.ดนัย

ยอดสุวรรณ

553323

FUNCTIONAL OCCLUSION LABORATORY

ผศ.สุคนธ์ทิพย์

อาวัชนาการ

553402

REMOVABLE PARTIAL DENTURES II                               

ผศ.สุวดี

เอื้ออรัญโชติ

553403

FIXED PROSTHODONTICS I                                           

ผศ.ดาราพร

แซ่ลี้

553422

REMOVABLE PARTIAL DENTURE LABORATORY

ผศ.สุวดี

เอื้ออรัญโชติ

553423

FIXED PROSTHODONTIC LABORATORY I

ผศ.ดาราพร

แซ่ลี้

553432

PROSTHODONTIC CLINIC I                                           

ผศ.พิศเพลิน

ชนาเทพาพร

553532

PROSTHODONTIC CLINIC II                                          

ผศ.ไชยวุฒิ

พฤกษ์งามพันธ์

567532

PROSTHODONTIC CLINIC II                                          

ผศ.ไชยวุฒิ

พฤกษ์งามพันธ์

567609

DENTAL INNOVATIVE   

ผศ.ดนัย

ยอดสุวรรณ

 

553202

DENTAL MATERIALS II

ผศ.สุคนธ์ทิพย์

อาวัชนาการ

553203

OCCLUSION

ผศ.วิสิทธิ์

สาครตานนท์

553304

COMPLETE DENTURE II

ผศ.ดนัย

ยอดสุวรรณ

553305

REMOVABLE PARTIAL DENTURES I

ผศ.สุวดี

เอื้ออรัญโชติ

553325

COMPLETE DENTURE LAB II

ผศ.ดนัย

ยอดสุวรรณ

553404

FIXED PROSTHODONTICS II

ผศ.ดาราพร

แซ่ลี้

553424

FIXED PROSTHODONTIC

ผศ.ดาราพร

แซ่ลี้

 

หมายเหตุ : วิชา 553 323 Func Occlusion Lab จะย้ายมาเรียนในภาคปลาย ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 2 โดยเปลี่ยนรหัสเป็น 553 223