» หน่วยสารบรรณ

นางยุพิน บุญนาดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าหน่วย)

นายพิชิต จัตุชัย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน

นายวิฑูรย์ มาเลานาถ
พนักงานผลิตทดลอง

 

ระเบียบ/ประกาศ/ข้องบังคับ/คำสั่งการ

 

 

 

 

 

 

เอกสารเผยแพร่

เอกสารงานสารบรรณ
ลำดับที่ หัวข้อเรื่อง
ตราประทับคณะทันตแพทยศาสตร์-2562
2 ตัวอย่าง-หนังสือภายใน-บันทึกข้อความ_(คณะ)
3 ตัวอย่าง_หนังสือภายนอก_(คณะ)
4 แบบฟอร์ม-หนังสือภายใน-บันทึกข้อความ
5 แบบฟอร์ม-หนังสือภายนอก
6 เลขรหัสหนังสือประจำหน่วยงานและสาขาวิชา ภายในคณะทันตแพทยศาสตร์
7 ตัวอย่าง-หนังสือภายใน_ใส่-logo 40ปี
8 ตัวอย่าง-หนังสือภายนอก_ใส่-logo 40ปี
9 LOGO-40Y_DENT   &   LOGO-40Y_DENT-BW  
10  

 

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ประจำปี 2562
1 สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2562
2 สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2562
3 สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2562
4 สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2562
5 สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2562