» หน่วยทะเบียนและประมวลผล

นางกชพรรณ มณีกานนท์
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
หัวหน้างาน

นางมาลี มีครไทย
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

นางสุภาภรณ์ ทองสุพรรณ
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ


นางสาวอรุณทิพย์  ลีมุงคุณ
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

 

 

ระเบียบ/ประกาศต่างๆ
* ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉ.2691/2560 เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศต่างๆ