» หน่วยวิจัยและวิเทศสัมพันธ์


นางกิติพร ไชโยกุล
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานวิจัย บัณฑิตศึกษา และวิเทศสัมพันธ์และหัวหน้าหน่วยวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
นางสาวชุติกาญจน์ พลซักซ้าย
นักวิเทศสัมพันธ์
 
 
 

 เว็บไซต์ฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์