» หน่วยแผนและสารสนเทศ


นางยุวดี อุปนันท์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานแผนและประกันคุณภาพ


นายเศรษฐวิทย์ กีรติชัยเศรษฐ
นักสารสนเทศปฏิบัติการ


นายสิริพงศ์ ทับบุญ
นักสารสนเทศ

นายธโนดม ปิวรัตน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์


นางสาวอาภาพร พรพนม
พนักงานธุรการ

 

 
 
 
เอกสารดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม BG และ ผ 9-11

<<เว็บไซต์หน่วยนโยบายและแผน >>