» หน่วยประกันคุณภาพ

นางสมพิศ นามเปือย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้าหน่วย)

นายปริญญา รสร่าง
นักวิเคราะห์นโยบาลและแผน