» หน่วยอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง

 

นายเกษม ดวงวันทอง
ช่างเทคนิค ชำนาญงาน (หัวหน้าหน่วย)

 

นายสุกิจ โสดากุล
ช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน

นายศุภฤกษ์ ตีเมืองซ้าย
ช่างอิเลคทรอนิกส์ ชำนาญงานพิเศษ 

นายชาญวิทย์ อันสนธ์
วิศวกร ปฏิบัติการ

นายภิญโญ นามพรมมา
ช่างเทคนิค

 

นายวิลาศ อาจอนงค์
ช่างไฟฟ้า

 

นายบุญคล้าย ยามี
ช่างฝีมือสนาม

นายทองมาก ขุ่ยราญหญ้า
ช่างฝีมือทั่วไป

นางกัลยา เทพแดง
พนักงานพิมพ์

นางสัมฤทธิ์ นันดี
พนักงานผลิตทดลอง

นายรจนาท ทองยศ
ช่างฝีมือทั่วไป

นายอรุณ ยามี
พนักงานผลิตทดลอง

นางนัยนา สิมเสน
พนักงานผลิตทดลอง

นายสมาน ทองจันทร์
พนักงานผลิตทดลอง

นายอนันต์ บุตรดีมี
พนักงานขับรถยนต์

นายสัมฤทธิ์ แดนหงษ์ศรี
พนักงานขับรถยนต์

นายปิยะ โม้หอชัย
ช่างเทคนิค

นายสุระชัย บรรเลงธรรม
พนักงานขับรถยนต์