» หน่วยการเงินและบัญชี

   
 

นางสาวไอรฎา แพงมา
นักวิชาการการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
หัวหน้าหน่วยการเงินและบัญชี

 

นางฉัตรฤดี กรมนา
นักวิชาการการเงินและบัญชี ชำนาญการ

นางสาวจันทร์ทิพย์ แก้วกู่
นักวิชาการการเงินและบัญชี ชำนาญการ

นางเขมชัญญา จันทะเสน
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ

นายยศพล โกกอุ่น
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน

นางสาววรรณิษา โทวิชา
นักบัญชี ปฏิบัติการ

นางสาวศศิวิมล พลเยี่ยม
นักวิชาการการเงินและบัญชี

นางสาวจามลี มีใหม่
นักบัญชี

นางสาวสุประภา ลาโคตร
นักวิชาการการเงินและบัญชี