» หน่วยพัสดุ

นายมงคล คำสวาท
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
หัวหน้าหน่วย

นายเกษม ดวงพิมพ์
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ

นายสุนทร บุญศิริ
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

นางสาวระยับ ภิญโญภาพ
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

นางธนภรณ์ ช่วยนา
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

นางสาวเกศกนก ศรีตระกูล
นักวิชาการพัสดุ

นางสาววิมลพร แพนสมบัติ
พนักงานธุรการ

 

นายธีรยุทธ สีหานาม
พนักงานพัสดุ