» หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน

นายชฎายุภัค เพิ่มขึ้น
นักวิชาการช่างทันตกรรม ปฏิบัติการ

นายสุเทพ หมอกมืด
ช่างทันตกรรม ชำนาญงาน

นายนิยม นามวงษา
ช่างทันตกรรม ปฏิบัติงาน

นายประทีป ปล้องยาง
ช่างทันตกรรม ปฏิบัติงาน

 

นางสาวรุ้งทอง ข้อยุ่น
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป