» หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน

 

นางสาวรุ้งทอง ข้อยุ่น
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

นายชฎายุภัค เพิ่มขึ้น
นักวิชาการช่างทันตกรรม ปฏิบัติการ

นายประทีป ปล้องยาง
ช่างทันตกรรม ปฏิบัติงาน

นายธีระพงศ์ เขจรพูล
ช่างทันตกรรม ปฏิบัติการ

นายจุตติมาพร รัชฎากรกิตติกุล
ช่างทันตกรรม ปฏิบัติงาน