» หน่วยส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ


นายชัยวุฒิ ฆารสินธุ์
นักวิชการโสตทัศนศึกษา (ชำนาญการพิเศษ)
หัวหน้าหน่วย


นายธงชัย การจุนสี
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ชำนาญการ)