» หน่วยทันตเวชนิทัศน์


นายชัยวุฒิ ฆารสินธุ์
นักวิชการโสตทัศนศึกษา (ชำนาญการพิเศษ)
หัวหน้าหน่วย


นายธงชัย การจุนสี
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ชำนาญการ)

 


นายสิริพงศ์ ทับบุญ
นักสารสนเทศ

 


นายธโนดม ปิวรัตน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์