» ห้องสมุดสมนึก พูนทรัพย์

นายเดชศักดิ์ ศานติวิวัฒน์
บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ

นางสาววนิดา วงศ์พรหมเมฆ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางพิมญาดา วงศ์แสนแก้ว
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดชำนาญงาน
(ผู้ประสานงานห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์)


website : ห้องสมุดสมนึก พูนทรัพย์