» หน่วยประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์

นางประทุมมา ทาแดง
นักประชาสัมพันธ์ (ชำนาญการ)
หัวหน้าหน่วย

นายสาธิต มั่งคั่ง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ชำนาญการ)

นายวีระพงษ์ เหล่าประเสริฐ
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา (ชำนาญงาน)

นางหญิง โพธิสุวรรณ
นักประชาสัมพันธ์