» หน่วยห้องปฏิบัติการวิจัย

นายสำราญ สุภารี
ผุู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงาน)
หัวหน้าหน่วย

 

นางสุภาภรณ์ สิงหรา 
นักวิทยาศาสตร์ (ชำนาญการ)

นายพิบูรย์  เหง้าณี
นักวิทยาศาสตร์

นายสถาบัน สมมิตร
พนักงานวิทยาศาสตร์

นายศานิต บัวนิล
พนักงานวิทยาศาสตร์

นางปรดา เพชรสุก
นักวิทยาศาสตร์
 

นางลัดดาวัลย์ โยหลา
นักวิทยาศาสตร์

นายธนัชชนม์ อัมพล             
พนักงานวิทยาศาสตร์ 

นางสาวภาวิณี วิเศษศักดิ์
นักวิจัย