งดให้บริการทางทันตกรรมทุกชนิด ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน ระหว่าง 17 มี.ค. – 31 พ.ค. 2563