มาตรการเร่งด่วน – โรงอาหารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น