วารสารทันตกัลปพฤกษ์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนมกราคม 2563