อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำคณะผู้บริหาร เยี่ยมเยียน พบปะ คณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมพัฒนาก้าวสู่ความเป็นนานาชาติอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา รองศาตราจารย์ นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทั้งคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ดร. กิตติสันต์ ศรีรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผศ.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา  ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย และนางณัฐสมล ธนกุลรังสฤษฏ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  เข้าพบปะ รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีพร้อมคณะผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์  เพื่อชี้แจงนโยบายของมหาวิทยาลัย พร้อมให้กำลังใจและแนะแนวทางการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศระดับนานาชาติแก่บุคลากรของคณะทันตแพทยศาสตร์ ณ ห้องประชุมนิธิภาวี ศรีสุข ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่น

โดยในช่วงแรก คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์  กล่าวต้อนรับอธิการบดีและทีมงาน พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการบริหาร การวิจัย การรักษาทางทันตกรรม การสื่อสารองค์กร การสร้างความร่วมมือระดับนานาชาติ  การพัฒนาการเรียนการสอน และนอกจากนั้นในช่วงวิกฤตของโรคระบาดของไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์โควิด-19 ทางคณะได้มีมาตรการการรักษาความปลอดภัยภายในคณะ  พร้อมกับการปรับห้องเรียน ให้เป็น Smart Classroom จัดอบรมให้กับคณาอาจารย์ภายในคณะ จัดหาอุปกรณ์ จัดหาทุนการศึกษาเพิ่มเติมให้กับนักศึกษา ซึ่งปัจจุบันคณะพร้อมต่อการพัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์เป็นอย่างมาก ซึ่งยังคงต้องได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากมหาวิทยาลัยพอสมควร

อธิการบดี มข. กล่าวว่า  “ขอชื่นชมกับการทำงานของคณะทันตแพทยศาสตร์ที่ผ่านมา ที่ได้ทุ่มเทในการพัฒนางานกันอย่างเต็มที่ โดยมีมาตรการคุมเข้มในการบริการทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วยที่มารับบริการ มีการตรวจวัดสแกนบุคคลที่จะเข้ามาทำการรักษาอย่างละเอียด อีกทั้งบุคลากรของคณะยังมีการป้องกันตัวเองอย่างรอบคอบ นอกจากนี้อธิการบดี มข. ยังกล่าวเพิ่มเติมถึงแนวทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่ทางคณะดำเนินการได้อย่างสอดคล้องทุกด้าน”

 นอกจากนี้ อธิการบดี พร้อมทีมผู้บริหาร ได้เดินเยี่ยมชมตามคลินิกต่างๆ ของโรงพยาบาลทันตกรรม ของคณะทันตแพทยศาสตร์  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ต้อนรับอธิการบดีพร้อมคณะผู้บริหาร และจะร่วมพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามวิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยขอนแก่นสืบต่อไป