ข่าวคณะทันตแพทยศาสตร์ ลงข่าวสารทันตแพทย์ ปีที่ 34 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2563 (หน้า 26)