ทันตแพทย์ จัดอบรม “การประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยระบบออนไลน์”

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมเรื่อง “การประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยระบบออนไลน์” วิทยากรโดย นายสถิตย์ แก้วบุดตา ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่นและทีมงาน เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ณ ประชุมการศึกษาต่อเนื่อง ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีหัวหน้าหน่วย หัวหน้างาน และผู้สนใจ เข้าร่วมกว่า 60 คน

ที่ผ่านมานั้น คณะฯ ได้ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 7/2558) เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย และประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1/2559) เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยที่ผ่านมาใช้การประเมินด้วยระบบเอกสาร ที่ต้องมีการจัดเก็บตลอดไป แต่ปัจจุบัน คณะได้มีการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยด้าน Digital Transformation เพื่อประหยัดปริมาณการใช้กระดาษ ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูล ลดระยะเวลาในการประเมิน เกิดความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อองค์กร การจัดอบรมในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการตอบรับนโยบายดังกล่าวแล้วยังเป็นการพัฒนาศักยภาพและความเป็นเลิศด้านสารสนเทศให้กับกลุ่มของหัวหน้าหน่วย หัวหน้างานของคณะอีกด้วย

ภาพ/ข่าว โดย หน่วยสื่อสารองค์กร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น