ฝ่ายการศึกษา

ผศ.ดร.ทพ.
อชิรวุธ สุพรรณเภสัช
รองคณบดีฝ่ายการศึกษา

ผศ.ทพญ.
กุลวรา ธาริยะ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา

นางกชพรรณ มณีกานนท์
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้างานการศึกษา

นางสาวจิรภา วรรณคำ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หัวหน้าหน่วยพัฒนานักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์

นางสาวรุ้งทอง ข้อยุ่น
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
หัวหน้าหน่วยสนับสนุน
การเรียนการสอน

นายชัยวุฒิ ฆารสินธุ์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าหน่วยส่งเสริมและ
พัฒนาทางวิชาการ

นางพิมญาดา วงศ์แสนแก้ว
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดชำนาญงาน
ผู้ประสานงานห้องสมุด
คณะทันตแพทยศาสตร์