สายตรงผู้อำนวยการ

อ.ดร.ทพ.ธีรพันธ์ สอสกุล
รองคณบดี
ฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรม

ร้องเรียน หรือเสนอแนะแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Email : @kku.ac.th