สายตรงผู้อำนวยการ

ผศ.ทพญ. ภัทรมน รัตนาพันธุ์
รองคณบดี
ฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรม

ร้องเรียน หรือเสนอแนะแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Email : pattra@kku.ac.th