ต่ำกว่าปริญญาตรี

หลักสูตรต่ำกว่าปริญญาตรี

เนื่องจากปัจจุบันได้มีการผลิตทันตแพทย์ขึ้นเป็นจำนวนมาก เพื่อสนองต่อนโยบายรัฐบาลในการดูแลสุขภาพช่องปากของประชาชน ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่ต้องผลิตผู้ช่วยทันตแพทย์เพิ่มขึ้นให้เพียงพอต่อจำนวนทันตแพทย์ ของแต่ละสถาบันการศึกษา กรอปกับสถาบันที่ผลิตผู้ช่วยทันตแพทย์มีไม่มากนัก จึงทำให้มีความต้องการจำนวน ผู้ช่วยทันตแพทย์เพิ่มขึ้นทั้งในภาครัฐและเอกชน

โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้มีนโยบายที่จะผลิตผู้ช่วยทันตแพทย์ เพื่อรองรับการทำงานของทันตแพทย์ให้สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์

News

รับสมัครผู้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2563

ด้วยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครผู้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรม

Events

ยังไม่มีกิจกรรมเร็วๆนี้