ต่ำกว่าปริญญาตรี

หลักสูตรต่ำกว่าปริญญาตรี

เนื่องจากปัจจุบันได้มีการผลิตทันตแพทย์ขึ้นเป็นจำนวนมาก เพื่อสนองต่อนโยบายรัฐบาลในการดูแลสุขภาพช่องปากของประชาชน ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่ต้องผลิตผู้ช่วยทันตแพทย์เพิ่มขึ้นให้เพียงพอต่อจำนวนทันตแพทย์ ของแต่ละสถาบันการศึกษา กอปรกับสถาบันที่ผลิตผู้ช่วยทันตแพทย์มีไม่มากนัก จึงทำให้มีความต้องการจำนวน ผู้ช่วยทันตแพทย์เพิ่มขึ้นทั้งในภาครัฐและเอกชน

โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้มีนโยบายที่จะผลิตผู้ช่วยทันตแพทย์ เพื่อรองรับการทำงานของทันตแพทย์ให้สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศณียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศณียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2564

ขั้นตอนการสมัคร Online

 1. Download ใบสมัครสอบ กรอกรายละเอียดในใบสมัครสอบและติดรูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้ว
 2. เข้าสู่ระบบ Click =>>สมัครสอบออนไลน์ 16 มี.ค. – 15 พ.ค. 2564 ปิดรับสมัคร
  1. กรอกรายละเอียดการสมัคร
  2. บันทึกข้อมูลการสมัครสอบออนไลน์ พร้อม สแกน QR Code เพื่อจ่ายเงินค่าสมัครสอบ 150 บาท ผ่าน Mobile Banking
  3. ส่งหลักฐานการจ่ายเงินและใบสมัครสอบ ถึง E-mail:mchaya@kku.ac.th (หากกรณีให้บุคคลอื่นทีไม่ใช่ผู้สมัคร โอนจ่ายเงิน ให้ระบุชื่อผู้โอนพร้อมเลขบัตรประชาชานด้วย)
  4. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและแจ้งผลการสมัครสอบที่ Facebook นักเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ มข.
 3. ส่งเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ ถึง E-mail:mchaya@kku.ac.th
  1. ใบรับรองวุฒิบัตรหรือระเบียนแสดงผลการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้อง
  3. สำเนาทะเบียนบ้านที่รับรองสำเนาถูกต้อง
  4. หลักฐานอื่นๆที่รับรองสำเนาถูกต้อง เช่นใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล

ติดต่อสอบถาม
งานการศึกษา 0885653454, 0815928219
หรือทาง Facebook โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น