ต่ำกว่าปริญญาตรี

หลักสูตรต่ำกว่าปริญญาตรี

เนื่องจากปัจจุบันได้มีการผลิตทันตแพทย์ขึ้นเป็นจำนวนมาก เพื่อสนองต่อนโยบายรัฐบาลในการดูแลสุขภาพช่องปากของประชาชน ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่ต้องผลิตผู้ช่วยทันตแพทย์เพิ่มขึ้นให้เพียงพอต่อจำนวนทันตแพทย์ ของแต่ละสถาบันการศึกษา กอปรกับสถาบันที่ผลิตผู้ช่วยทันตแพทย์มีไม่มากนัก จึงทำให้มีความต้องการจำนวน ผู้ช่วยทันตแพทย์เพิ่มขึ้นทั้งในภาครัฐและเอกชน

โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้มีนโยบายที่จะผลิตผู้ช่วยทันตแพทย์ เพื่อรองรับการทำงานของทันตแพทย์ให้สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2565

เปิดรับสมัคร 21 มี.ค. – 22 เม.ย. 2565 (ปิดรับสมัคร)

กรุณาเตรียมไฟล์รูปภาพเอกสารต่างๆ ให้พร้อม สำหรับสมัครสอบออนไลน์ ดังนี้

  1. รูปภาพสำหรับติดใบสมัครสอบ ขนาด 1 นิ้ว
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้อง
  3. ใบรับรองวุฒิบัตรหรือระเบียนแสดงผลการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
  4. สำเนาทะเบียนบ้านที่รับรองสำเนาถูกต้อง
  5. หลักฐานการชำระเงิน (ต้องทำการชำระเงินสมัครออนไลน์ก่อน)

คลิก ชำระเงินสมัครสอบออนไลน์ ค่าสมัครสอบ 150 บาท ผ่านระบบ Mobile Banking พร้อมบันทึกหลักฐานการชำระเงิน

คลิก สมัครสอบออนไลน์ (หากกรณีให้บุคคลอื่นทีไม่ใช่ผู้สมัคร โอนจ่ายเงิน ให้ระบุชื่อผู้โอนพร้อมเลขบัตรประชาชนด้วย)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศณียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2565 (Update)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศณียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2565 (Update)

ติดต่อสอบถาม
งานการศึกษา 0885653454, 0815928219 E-mail:mchaya@kku.ac.th
หรือทาง Facebook โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น