หลังปริญญา

หลังปริญญา

ประกอบด้วยหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง, หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, หลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม (วุฒิบัตร)